O projekcie

Cel główny projektu pn. „Akademia Liderów Seniorskich Organizacji Pozarządowych” obejmuje nabycie/podniesienie kompetencji eksperckich przez co najmniej 210 przedstawicieli seniorskich organizacji pozarządowych w Polsce w zakresie niezbędnym do prawidłowego udziału w procesie stanowienia prawa, w szczególności z zakresu prawa gospodarczego, ekonomii z elementami polityki przemysłowej, prawa pracy, ekonomii przedsiębiorstwa – w okresie od 01.03.2020-30.06.2022. Założony cel w całości wpisuje się w realizację celu szczegółowego Osi II PO WER (Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji) tj. wzmocnienie potencjału podmiotów zaangażowanych w proces stanowienia prawa na szczeblu krajowym i przyczyni się do jego osiągnięcia w grupie seniorskich NGO (tj. dedykujących swoją ofertę osobom starszym). Ta grupa podmiotów powinna stać się profesjonalnym, rzetelnym partnerem władz publicznych w procesie stanowienia prawa i kształtowania polityki wobec osób starszych w Polsce w perspektywie kolejnych lat, w których wyzwania demograficzne (postępujący dynamicznie proces starzenia się populacji) będą stanowiły jeden z priorytetowych obszarów aktywności państwa.

Grupę docelową projektu stanowią osoby fizyczne będące przedstawicielami (tj. członkami, pracownikami lub wolontariuszami) organizacji pozarządowych dedykujących swoją ofertę osobom starszym (tj. w wieku 60+) w szczególności liderów tych podmiotów (członków zarządu oraz innych organów statutowych), którzy chcą pozyskać wiedzę i umiejętności niezbędne do profesjonalnego udziału w procesie stanowienia prawa w Polsce.


Wartość projektu: 721 425,00 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 608 016,99 zł

Wkład ze środków krajowych: 113 408,01 zł