Seniorzy - wyzwanie demograficzne PDF Drukuj Email
Wpisany przez Karina   
czwartek, 05 listopada 2015 11:35

 

Żyjemy coraz dłużej: dzisiejszy 20-latek dożyje przeciętnie 68 lat (kobieta – 76). Prognozuje się, że mężczyzna urodzony w tym roku przeżyje 73 lata, a kobieta – 81. W 2020 r. blisko 25 proc. mieszkańców Polski będą stanowiły osoby powyżej 65. roku życia, a w 2050 r. – już 40 proc. Będzie przybywać osób w wieku sędziwym (85 lat i więcej): o ile w 2014 r. w Polsce żyło ich 665 tys. (2 proc. ludności), o tyle w 2050 r. będą stanowić ponad 6 proc. mieszkańców kraju.

Coraz więcej seniorów spędzi starość w samotności. Ocenia się, że w 2030 r. 2,7 mln osób w wieku 65 lat i więcej będzie prowadziło jednoosobowe gospodarstwa domowe (blisko 900 tys. z nich przekroczy 80. rok życia). W większości będą to samotne kobiety, które z reguły żyją dłużej.
Samotna starość to domena Polski wschodniej i Dolnego Śląska. W 2035 r. osoby powyżej 65. roku życia będą tam stanowiły ponad 24 proc. ludności. Ponad 7 proc. mieszkańców Mazowsza i regionu łódzkiego przekroczy osiemdziesiątkę. Wynika to z rosnącej jakości życia w Warszawie, a w Łodzi – z dużej przewagi kobiet, którym łódzki przemysł przez lata dawał pracę.

Wyzwanie dla polityki społecznej

Pięciokilogramowa torba to obciążenie ponad siły dla 20 proc. 70-latków. Druku w gazecie nie widzi co trzeci 80-latek, a blisko 20 proc. z nich ma kłopoty z rozumieniem rozmowy prowadzonej przez kilka osób. Przed państwem stoi wyzwanie zabezpieczenia jakości życia seniorów, czego może nie wytrzymać system emerytalny. O ile w 2005 r. na każde 100 osób w wieku produkcyjnym przypadały 24 osoby w wieku 65 lat i więcej, o tyle teraz potrzeba ich już 30.

Ponieważ zmniejsza się liczba młodych zdolnych do świadczenia opieki, części seniorów trudnej będzie korzystać ze wsparcia najbliższej rodziny. Polityka społeczna państwa stanie przed nowymi wyzwaniami: zapewnienia seniorom dostępu do usług pielęgnacyjnych i medycznych, specjalistycznych urządzeń, programów aktywizujących, pomocy psychologa.

Programy, założenia, hasła

W mijającej kadencji sprawami osób starszych zajmowało się Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, a w Sejmie posłowie komisji polityki senioralnej.

Ministerstwo Pracy stworzyło programy na rzecz osób starszych, np. ich aktywności społecznej; są też Założenia Długofalowej Polityki Senioralnej w Polsce na lata 2014–2020 oraz Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014–2020 (POWER). W dokumentach tych powtarzane są postulaty i hasła o „godnym i zdrowym starzeniu”, rozwoju usług medycznych, jakości życia, aktywności zawodowej, społecznej i udziale w kulturze. W Programie Solidarność Pokoleń ministerstwo zwraca uwagę na wartość dobrych relacji międzypokoleniowych oraz edukację młodych w zakresie potrzeb seniorów.

W tym roku rząd zapowiedział organizację dziennych domów opieki dla osób niepracujących w wieku powyżej 60 lat. Domy mają zapewniać seniorom opiekę pielęgnacyjną, zajęcia kulturalne i edukacyjne. Na powstanie domów Rada Ministrów przeznaczyła 370 mln złotych. Z tych pieniędzy do 2020 r. ma powstać lub zostać doposażonych 100 placówek dla 2 tys. seniorów. Jednak samorządy, które chcą aplikować o dotację, muszą pokryć 20 proc. kosztu budowy. W ten sposób rząd przerzuca część odpowiedzialności za starzejące się społeczeństwo na gminy.

Dotychczasowe programy wsparcia traktowały osoby starsze przedmiotowo. Widziały w seniorach przede wszystkim konsumentów, a nie obywateli. Zdaniem autorów raportu „Jak usłyszeć głos seniora” (Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”) brakuje mechanizmów komunikowania się oraz włączania seniorów w decydowanie o programach aktywizacji, w których biorą udział. Sami seniorzy są przekonani, że ich opinie nikogo nie obchodzą. Uważają często, że wiek wyklucza ich z pełnego uczestnictwa w życiu publicznym.

Jak twierdzi profesor Piotr Błędowski z Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego, w Polsce brakuje akceptacji dla aktywności osób starszych. Pokutuje u nas przekonanie, że seniorzy niczego nie rozumieją i nie umieją. Inaczej jest np. w Niemczech, gdzie osoby starsze przeważają wśród wolontariuszy – mają więcej wolnego czasu i są na tyle sprawne, by działać na rzecz innych. W Polce rozwiązaniem włączającym seniorów w społeczny obieg i nadającym im poczucie wpływu na otaczającą je rzeczywistość miały być powołane w 2013 r. rady seniorów, które mają reprezentować potrzeby starszych na poziomie lokalnym.

Co o seniorach wiedzą posłowie?

Komisja polityki senioralnej jest najmłodsza w Sejmie, powstała w 2014 r. W jej skład wchodzi 27 posłów, z czego prawie połowa z PO, 8 z PiS, 4 z PSL, 2 z SLD i jeden z TR. Przewodniczącym komisji jest Michał Szczerba (PO).

Przez rok komisja spotkała się 29 razy. Zajmowała się ustalaniem potrzeb seniorów w różnych dziedzinach życia. Omawiane tematy były zbieżne z celami programów i założeń Ministerstwa Pracy. Posłowie wysłuchali wystąpień przedstawicieli 10 zaproszonych ministerstw. Najwięcej, bo aż 13 z 29 spotkań, poświęcono sprawozdaniom Ministerstwa Pracy, 9 razy występował przedstawiciel Ministerstwa Zdrowia. Sprawozdania przedstawiły resorty edukacji, nauki, finansów, gospodarki, sprawiedliwości, kultury, infrastruktury oraz sportu i turystyki. Na posiedzenia byli zapraszani działacze organizacji pozarządowych.
Praca komisji kończy się jednym wnioskiem: największym problemem osób starszych jest zdrowie, w tym choroby wieku podeszłego.

321 geriatrów w kraju

Rosnąca długość życia oznacza skrócenie egzystowania w dobrym zdrowiu. Obecnie przewiduje się, że 65-letni mężczyzna ma przed sobą prawie 16 lat życia, z czego – jak donosi Eurostat – tylko 7 w dobrym zdrowiu. 65-latka będzie żyć jeszcze przeciętnie 20 lat, ale w dobrym zdrowiu już tylko niecałe 8.

Starzenie się postępuje etapami: po przekroczeniu 75. roku życia wraz z pogarszaniem się stanu zdrowia rośnie zapotrzebowanie na świadczenia medyczne i opiekuńcze, a osoby powyżej 85. roku życia wymagają najczęściej stałej opieki.

Tymczasem w Polsce brakuje geriatrów. Niewiele pomogło wpisanie przez ministra zdrowia geriatrii na listę priorytetowych specjalności w latach 2003 i 2009. W całym kraju pracuje tylko 321 lekarzy tej specjalności, a 119 kształci się w tej dziedzinie. Na jednego geriatrę przypada ponad 18 tys. osób powyżej 65. roku życia.

Zdaniem Barbary Bień, kierującej Kliniką Geriatrii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, winny jest system finansowania stosowany przez NFZ, który polega na refundacji kosztów diagnostyki i terapii jednej choroby. Tymczasem geriatria traktuje pacjenta jako całość i wymaga współpracy lekarzy różnych dyscyplin, a to generuje dodatkowe koszty dla szpitala.

Bierny udział w kulturze

Posłowie z komisji polityki senioralnej zajęli się tematem aktywności społecznej osób starszych. Stwierdzili, że należy promować wolontariat, korzystanie z instytucji kultury, kin i teatrów.

Tymczasem wśród seniorów przeważa bierny sposób spędzania wolnego czasu. Osoby powyżej 65. roku życia prawie 4 godziny dziennie poświęcają na czytanie, oglądanie telewizji, słuchanie radia i muzyki, czyli o 1,5 godziny więcej niż średnia w populacji. Natomiast przeciętnie tylko jedną minutę na dobę przeznaczają na udział w rozrywce i kulturze jako widzowie w kinie, teatrze, na wystawach i wydarzeniach sportowych. Pod tym względem nie różnią się wiele od reszty populacji, dla której średni czas poświęcony kulturze wynosi 2 minuty.

Praca i edukacja

Członkowie komisji rozmawiali także o edukacji, w której główną rolę odgrywają Uniwersytety Trzeciego Wieku. W całym kraju działa ich 554. Seniorzy poświęcają na naukę przeciętnie 1,5 godziny na dobę, czyli znacznie mniej niż młodsze grupy wiekowe (średnia dla całej populacji to 5,5 godziny).

Ważnym tematem posiedzeń komisji była aktywność zawodowa osób w wieku powyżej 50 lat, w tym niwelowanie barier technologicznych poprzez szkolenia. Rzadziej rozmawiano o relacjach między pokoleniami, zaś tylko na nielicznych posiedzeniach o sporcie i turystyce starszych, emeryturach i odwróconej hipotece.

źródło: www.wartowiedziec.org

 
Mity nt. osób 50+ cz. I PDF Drukuj Email
Wpisany przez Karina   
czwartek, 22 października 2015 07:23

Wykorzystanie potencjału dojrzałych pracowników może przynieść pracodawcom wiele korzyści – jeśli tylko dostrzegą jak nieprawdziwe są negatywne stereotypy na temat osób w wieku 50+.

Nie ulega wątpliwości, że większość europejskich gospodarek ma do czynienia z szybko starzejącym się społeczeństwem. Według danych Departamentu Ludności ONZ, do 2050 roku populacja osób w wieku 60+ na świecie ulegnie potrojeniu. Rosnąca średnia długość życia oraz malejąca liczba urodzeń sprawia, że wiele krajów zmaga się z problemem deficytu pracowników na rynku pracy. Problem ten jest też coraz bardziej widoczny również w Polsce.

Doskonałym rozwiązaniem dla firm, które chcą przygotować się na nieuchronny niedobór pracowników, jest sięgniecie do rosnącej populacji osób dojrzałych. Większy udział osób 50+ na rynku pracy jest niezbędny do wypełnienia luki w zasobach ludzkich.

Wielu pracodawców dostrzega mocne strony dojrzałych pracowników, jednak silnie zakorzenione stereotypy i negatywne przekonania często wciąż uniemożliwiają pełne wykorzystywanie wartości, jakie osoby w wieku 50+ wnoszą do firmy. Czy uprzedzenia te mają oparcie w rzeczywistości?

Oto mity i fakty.

Mit: pracownicy w wieku 50+ są częściej nieobecni w pracy ze względu na zły stan zdrowia?
Wielu pracodawców wychodzi z założenia, że z biegiem lat stan zdrowia pracowników ulega wyraźnemu pogorszeniu, a zatem zatrudnienie osoby w wieku 50+ wiąże się z ryzykiem częstej nieobecności pracownika w miejscu pracy ze względu na problemy zdrowotne.
Nie potwierdza tego rzeczywistość. Dokonania medycyny i farmacji ostatnich lat spowodowały znaczny wzrost przewidywanej średniej długości życia oraz wpłynęły na widoczne polepszenie stanu zdrowia społeczeństwa. Przewidywana średnia długość życia wynosi w Polsce już 77 lat, a w przypadku kobiet nawet 81.
Paradoksalnie, badania wskazują, że dojrzali pracownicy rzadziej od swoich młodszych kolegów korzystają ze zwolnień lekarskich. W rzeczywistości opuszczanie dni pracy jest ściślej powiązane z satysfakcją z wykonywanej pracy. Wiek nie ma zatem przełożenia na obecność w miejscu zatrudnienia. W przypadku jednak pracowników korzystających z długotrwałego zwolnienia, koszty pracodawcy związane z chorobą  pracownika w wieku 50+ zostały obniżone – liczba dni nieobecności za które pracodawca zobowiązany jest do wypłaty wynagrodzenia została zmniejszona z 33 do 14.

Mit:  pracownicy 50+ są mniej produktywni?
W opinii wielu pracodawców dojrzali pracownicy są kompetentni i doświadczeni, lecz wielu z nich niechętnie przyjmuje nowe idee, opiera się zmianom, jest mało zmotywowana i z wytęsknieniem oczekuje przejścia na emeryturę. Dodatkowo, w miarę upływu czasu, ich możliwości fizyczne i intelektualne spadają. W konsekwencji produktywność przedsiębiorstwa zatrudniającego głównie dojrzałe osoby jest niższa niż tego  z przewagą młodszych pracowników.
W rzeczywistości jest wręcz odwrotnie. Jak wynika z badania przeprowadzonego na pracownikach niemieckiego zakładu produkcyjnego Mercedes-Benz, produktywność pracowników rośnie nieustannie w miarę stażu pracy, aż do emerytury. Potwierdzają to rezultaty badania przeprowadzonego w blisko 9000 szwedzkich zakładach produkcyjnych, według którego fabryki zatrudniające większy odsetek dojrzałych pracowników charakteryzowała proporcjonalnie wyższa produktywność.
Podobne wnioski prezentują autorzy książki Managing the Older Worker: How to Prepare for the New Organizational Order (Zarządzanie Starszym Pracownikiem: Jak Przygotować się na Nowy Porządek Organizacyjny) – Peter Cappelli oraz William D. Novelli. Badania przytaczane w publikacji wskazują jednoznacznie, że dojrzali pracownicy nie ustępują młodszym, a czasem, w niektórych dziedzinach istotnych dla pracodawców i klientów, nawet ich prześcigają. Oczywistą przewagą dojrzałych pracowników jest ich doświadczenie i nagromadzona przez lata wiedza – przykładowo zazwyczaj wolimy być pod opieką jak najbardziej doświadczonego lekarza, lub chcemy by nasze meble robił doświadczony stolarz. W badaniu pilotów samolotów pasażerskich mającym wykazać jak wiek wpływa na ich umiejętności mieli oni zapamiętać i wykonywać polecenia kontroli lotów. Zwolennicy przekonania o niższej produktywności dojrzałych osób mogliby spodziewać się, że pogarszające się z wiekiem słuch i pamięć krótkotrwała wpłyną na mniej skuteczną realizację poleceń kontroli naziemnej. Tymczasem czynniki te były na tyle nieistotne, że z nawiązką rekompensowało je nabyte w ciągu lat doświadczenie, znajomość dróg powietrznych i inne umiejętności, które przełożyły się na lepsze wyniki starszych pilotów.
Potwierdzeniu tezy o wysokiej produktywności osób 50+ służy także badanie przeprowadzone przez OECD zakończone konkluzją, że umiejętności komunikacyjne i intelektualne nie ulegają zmianom w miarę upływu wieku.

źródło: www.wartowiedziec.org

 
Działania na rzecz seniorów PDF Drukuj Email
Wpisany przez Karina   
środa, 07 października 2015 07:17

1500 darmowych punktów pomocy prawnej, 113 domów opieki Senior-WIGOR, waloryzacja rent i emerytur – to tylko niektóre z działań na rzecz seniorów, które w ostatnim roku zrealizował rząd.

Z okazji Międzynarodowego Dnia Osób Starszych, który przypada 1 października Centrum Informacyjne Rządu w swoim komunikacie zaprezentowało 7 najważniejszych działań w ramach polityki senioralnej rządu. Oto one.

Dzienne domy pobytu Senior-WIGOR

Senior-WIGOR to pierwszy w historii rządowy program przewidujący budowę sieci dziennych domów pobytu dla osób starszych. Budżet programu to 370 mln zł do 2020 r. W 2015 r. powstanie 113 dziennych domów Senior-WIGOR ze średnią liczbą 20 miejsc. W placówkach znajdą się m.in. pomieszczenia do wspólnych spotkań, gotowania, ćwiczeń i relaksu (z biblioteką, sprzętem RTV oraz komputerem z dostępem do internetu). Zapewniony będzie także ciepły posiłek.

Dzienne domy opieki medycznej

Ministerstwo Zdrowia 23 lipca 2015 r. ogłosiło konkurs na tworzenie i prowadzenie dziennych domów opieki medycznej dla osób niesamodzielnych, w tym w szczególności osób starszych. Będą to miejsca, gdzie m.in. będzie można przechodzić rehabilitację pod okiem specjalistów i znaleźć fachową opiekę medyczną w warunkach zbliżonych do domowych. Przewiduje się, że wsparcie kwotą 40 mln zł obejmie 40 podmiotów leczniczych.

Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji

Z myślą o seniorach planujemy stworzenie Instytutu Geriatrii. To pierwszy taki w Polsce specjalny ośrodek leczenia i opieki nad osobami starszymi. Powołanie takiej instytucji umożliwi wyedukowanie i wykształcenie większej liczby lekarzy geriatrów, których dzisiaj w Polsce dramatycznie brakuje. Bazą do utworzenia placówki, która kompleksowo zajmowałaby się opieką medyczną nad osobami starszymi, będzie Instytut Reumatologii im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher w Warszawie. Rozporządzenie w sprawie reorganizacji Instytutu Reumatologii rząd wydał 25 sierpnia 2015 r. Reorganizacja tej placówki będzie polegała na rozszerzeniu jej działalności o geriatrię i dziedziny pokrewne (m. in. onkologię, diabetologię dla osób powyżej 60 roku życia).

Waloryzacja rent i emerytur

Zastosowana w 2015 r. waloryzacja rent i emerytur spowodowała wzrost najniższych emerytur o minimum 36 zł oraz pozostawiła waloryzację procentową wyższych emerytur. Dzięki takiemu rozwiązaniu skorzystało ponad 90% emerytów i rencistów, którzy otrzymali wyższe świadczenia emerytalno-rentowe.

Opracowywany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej projekt waloryzacji rent i emerytur w 2016 r. zakłada, że waloryzacja będzie procentowa. Będzie także specjalny dodatek skierowany do osób, które mają najniższe świadczenia. Zostanie on wypłacony jednorazowo w marcu 2016 r. Dodatek będzie zróżnicowany w zależności od wysokości otrzymywanej renty i emerytury. Wyniesie od 100 do 350 zł.

Pomoc prawna

Dzięki współpracy rządu, samorządów i organizacji pozarządowych na terenie całego kraju powstanie ponad 1500 punktów, w których profesjonaliści (adwokaci, radcowie prawni i organizacje pozarządowe) będą świadczyć pomoc prawną. Ogólnopolski system zagwarantuje darmowy dostęp do porad prawnych na poziomie lokalnym. Bezpłatną pomoc prawną (na etapie przedsądowym) otrzymają m.in. osoby, które ukończyły 65 lat. Przyjęta przez Sejm ustawa o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej wejdzie w życie 1 stycznia 2016 r.

Letnie turnusy rehabilitacyjne

Premier Ewa Kopacz zapowiedziała, że przeznaczy 20 mln zł z rezerwy Prezesa Rady Ministrów na dofinansowanie letnich turnusów rehabilitacyjnych dla seniorów.

Większy dostęp do kultury

Dzięki rządowemu programowi Kultura Dostępna pojawiły się tańsze bilety do najważniejszych muzeów i teatrów, darmowe lekcje w instytucjach kultury i specjalne oferty dla seniorów. W 2015 r. odbyła się kolejna edycja akcji "60+ Kultura". W pierwszy weekend jesieni - 26 i 27 września 2015 r. - seniorzy mogli bezpłatnie odwiedzić placówki kulturalne na terenie całego kraju lub nabyć bilet wstępu za przysłowiową złotówkę. Poza weekendem dedykowanym seniorom codziennie w Polsce odbywają się darmowe bądź tanie wydarzenia kulturalne. Wyszukać je można na specjalnie utworzonej dla tego celu stronie: https://kulturadostepna.pl/.

źródło: www.wartowiedziec.org

 
Seniorzy i kultura dostępna PDF Drukuj Email
Wpisany przez Karina   
piątek, 18 września 2015 11:00

Konferencja „Kultura a seniorzy”, zorganizowana przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego odbyła się 3 września w siedzibie MPiPS. Została poświęcona zagadnieniom szerszego uczestnictwa osób starszych w wydarzeniach kulturalnych. Podczas konferencji ministrowie obu resortów podpisali list do dyrektorów instytucji artystycznych z apelem o szersze udostępnienie ich placówek seniorom.

- Program „Kultura dostępna” to nie jedyne działanie, realizowane wspólnie z resortem pracy – powiedziała Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Małgorzata Omilanowska. – Współpracowaliśmy  z dużym sukcesem przy włączaniu instytucji kultury do grona partnerów Karty Dużej Rodziny. „Program „Kultura dostępna” służy przybliżaniu kultury zwłaszcza grupom narażonym na wykluczenie, a wśród nich znajdują się też osoby starsze.

Minister Omilanowska zwróciła uwagę, że seniorzy mogą być nie tylko odbiorcami kultury, ale również udzielać się jako wolontariusze. – Jednym z największych współczesnych problemów jest wyłączanie zdrowych i silnych ludzi z życia społecznego. Ta konferencja ma służyć nie tylko prezentacji tego, co robimy, aby  przeciwdziałać takim sytuacjom, ale zebraniu uwag i propozycji, co jeszcze możemy zrobić w tej dziedzinie – stwierdziła minister Małgorzata Omilanowska.

- Godność osoby starszej musi być w centrum uwagi – powiedział minister Kosiniak-Kamysz. – Poczynając od zabezpieczenia społecznego, przez partycypację w różnych dziedzinach życia, zdrowie, rekreację aż po kulturę. Sam Rządowy Program na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych nie wystarczy. Potrzebne jest wspólne działanie różnych instytucji, a polityka rodzinna nie może być realizowana tylko w jednym resorcie. Dlatego dziś możemy razem uruchomić kolejny projekt. Chcemy zaprosić instytucje kultury do szerszego włączenia się w działania na rzecz seniorów.

Ministrowie podpisali wspólny list, skierowany do dyrektorów placówek kultury, w którym apelują o zapraszanie seniorów na bezpłatne spektakle, wykłady czy inne wydarzenia kulturalne. Inspiracją był projekt „Jeszcze żyję!” prof. Mikołaja Spodaryka, lekarza z Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie. Polega on na bezpłatnym udziale osób starszych w próbach generalnych. Realizują go niemal wszystkie krakowskie teatry.

Uczestnicy konferencji dyskutowali podczas dwóch paneli: „Aktywność edukacyjna, kulturalna i społeczna osób starszych w Polsce” oraz „Przyszłość aktywności kulturalnej seniorów w Polsce – wyzwania i dobre praktyki”.

Działania na tym polu w ramach  programu ASOS przedstawiła Zuzanna Grabusińska, zastępca dyrektora Departamentu Polityki Senioralnej w MPiPS. – Program miał już cztery edycje i cieszy się ogromnym zainteresowaniem – powiedziała dyr. Grabusińska. – Do 2020 r. mamy na jego realizację zapewnionych 280 mln zł. Dotychczas dofinansowanie dostało 1700 organizacji pozarządowych, z czego ok. 30 proc. jest bezpośrednio związanych z kulturą.

W programie ASOS zapisano m.in., że kształtowanie warunków umożliwiających seniorom prowadzenie aktywnego trybu  życia, ze specjalnym uwzględnieniem uczestnictwa w kulturze i w jej upowszechnianiu, pozwala na wykorzystanie ich intelektualnych zasobów twórczych jako czynnika rozwoju potencjału społecznego.

źródło: http://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/seniorzy/art,7356,kultura-a-seniorzy.html

 
Ogólnopolskie Porozumienie Rad Seniorów PDF Drukuj Email
Wpisany przez Karina   
poniedziałek, 31 sierpnia 2015 12:19


21.08.2015 roku w Krakowie powołano Ogólnopolskie Porozumienie Rad Seniorów.

Celem porozumienia, którego głównym koordynatorem jest Krakowska Rada Seniorów, jest wspieranie demokratycznego tworzenia kolejnych Rad Seniorów.

Na chwilę obecną istnieje około 80 Rad Seniorów w całej Polsce (badania z 2015 roku Towarzystwo Inicjatyw Twórczych "ę", Pracownia Badań i Innowacji Społecznych "Stocznia" oraz Fundacja Na Rzecz Wspólnot Lokalnych "Na miejscu").

Jednym z podstawowych problemów z jakimi borykają się Rady Seniorów jest brak środków finansowych czy chociażby miejsca na siedzibę. Władze miast i gmin udzielając zgody na utworzenie Rady nie zawsze deklaruje wsparcie lokalowe.

OPRS będzie dążyło do likwidowania trudności na etapie tworzenia ale i funkcjonowania kolejnych Rad Seniorów.

Więcej informacji tutaj.

 


Strona 6 z 7
free pokerfree poker


Projekt „Akademia Liderów UTW” dofinansowany jest

ze środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich