Informacja dla kandydatów na Członków Zwyczajnych Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń Uniwersytetów Trzeciego Wieku (dalej OFSUTW):
Stowarzyszenie przystępujące do OFSUTW powinno:
 1. Podjąć Uchwałę na Walnym Zebraniu lub na posiedzeniu Zarządu, w zależności od postanowień Statutu Stowarzyszenia - kandydata na członka zwyczajnego,
  o przystąpieniu do
  OFSUTW i wyznaczeniu swojego przedstawiciela i jego zastępcy, uprawnionych do reprezentowania Stowarzyszenia w OFSUTW - po zapoznaniu się ze Statutem OFSUTW.
 2. Przesłać na adres Sekretariatu OFSUTW w Nowym Sączu następujące dokumenty:
 1. uchwałę Walnego Zebrania/ Zarządu w sprawie przystąpienia Stowarzyszenia
  w charakterze członka zwyczajnego do Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń Uniwersytetów Trzeciego Wieku oraz wyznaczenia przedstawiciela Stowarzyszenia i jego zastępcy do współpracy z OFSUTW,
 2. informację - oświadczenie Zarządu Stowarzyszenia o ilości członków/słuchaczy,
 3. wypełnioną Deklarację przystąpienia do Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń Uniwersytetów Trzeciego Wieku,
 4. wypełnioną Ankietę kandydata na członka zwyczajnego Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń Uniwersytetów Trzeciego Wieku,
 5. Statut Stowarzyszenia - kserokopia z podpisem „za zgodność z oryginałem”
 6. aktualny odpis z KRS.
 1. Na najbliższym posiedzeniu Zarząd OFSUTW, po rozpatrzeniu sprawy przystąpienia nowego członka do OFSUTW, podejmuje uchwałę o przyjęciu Stowarzyszenia w poczet członków OFSUTW. O podjętej uchwale zawiadamia się wnioskujące Stowarzyszenie.
 2. Nowoprzyjęty członek OFSUTW ma prawo i obowiązek m.in. uczestniczyć w pracach OFSUTW, uczestniczyć w działaniach organizowanych przez OFSUTW, zgłaszać wnioski i postulaty, uiszczać składkę członkowską.
 3. Zgodnie z uchwałą nr 8/WZ/2014 Walnego Zebrania OFSUTW z dnia 11 kwietnia 2014 r. składka członkowska wynosi:
 1. dla Stowarzyszeń liczących do 100 członków/słuchaczy - 6 zł rocznie od jednego członka/słuchacza
 2. dla Stowarzyszeń liczących od 101- 300 członków/ słuchaczy - 4,8 zł rocznie od jednego członka/słuchacza
 3. dla Stowarzyszeń liczących od 301- 500 członków/ słuchaczy - 3,6 zł rocznie od jednego członka/słuchacza
 4. dla Stowarzyszeń liczących powyżej 501 członków/słuchaczy - 2,4 zł rocznie od jednego członka/słuchacza.
 1. Składkę członkowską można opłacać jednorazowo - w terminie do 31 stycznia - za cały rok z góry, albo w dwóch transzach- za I półrocze (od 1.01 do 30.06) w terminie do 31 stycznia, za II półrocze ( 1.07-31.12) w terminie do 31 lipca.
 2. Składki należy przesyłać przelewem na adres: Ogólnopolska Federacja Stowarzyszeń Uniwersytetów Trzeciego Wieku, 33-300 Nowy Sącz, ul. Jagiellońska 18. Nr konta bankowego: 61 8805 0009 0031 1597 2000 0010, Łącki Bank Spółdzielczy.

 

WZORY UCHWAŁ, DEKLARACJI W ZAKŁADCE DOKUMENTY  DO POBRANIA