Uchwała Rady Ministrów w sprawie ustanowienia "Programu Solidarność Pokoleń. Działania dla zwiększenia aktywności zawodowej osób w wieku 50+


Głównym celem programu jest wzrost wskaźnika zatrudnienia osób w wieku 55-64 lat do poziomu 50 proc. w 2020 r. Program "Solidarność Pokoleń" jest aktualizacją programu przyjętego przez rząd w 2008 r.Dotychczasowa realizacja programu przyczyniła się do wzrostu wskaźnika zatrudnienia tej grupy osób z 31,6 proc. w 2008 r. do 38,7 proc. w 2012 r. Zaktualizowany program skierowany jest głównie do osób po 50-tym roku życia oraz pracodawców. Działania kierowane będą również do szerszego grona osób w różnym wieku, zarówno do osób w wieku 60+, jak i do osób z grupy 45+.

 

W programie wskazano pięć głównych celów, do których kierowane będą działania. Są to:

• Wspieranie zatrudnienia kobiet powyżej 50. roku życia.

• Wspieranie aktywizacji osób niepełnosprawnych powyżej 50. roku życia.

• Wspieranie aktywności osób powyżej 60. roku życia w związku z wydłużeniem wieku emerytalnego do 67 lat.

• Wspieranie zatrudnienia mieszkańców terenów wiejskich powyżej 50. roku życia.

• Działania na rzecz utrzymywania solidarności międzypokoleniowej.


Program przewidywać będzie m.in.:

• rozwój oferty edukacyjnej;

• wspieranie systemu informacji dotyczącej dostępu do edukacji i szkoleń;

• rozwój kadry doradców zawodowych,

• rozwój instytucji publicznych i niepublicznych (także prywatnych) wyspecjalizowanych w doradztwie zawodowym;

• wsparcie finansowe (dotacje i/lub pożyczki) oraz doradczo-konsultacyjne dla pracodawców wdrażających lub doskonalących rozwiązania z zakresu zarządzania wiekiem w długim okresie i planowania kariery zawodowej;

• wsparcie finansowe (dotacje) dla instytucji rynku pracy, organizacji pozarządowych i podmiotów ekonomii społecznej realizujących wspólnie z pracodawcami działania w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi czy prowadzenie kampanii podnoszenia świadomości o możliwościach i przydatności osób niepełnosprawnych jako pracowników.


Szacunkowe koszty wdrażania programu w latach 2014-2020 wyniosą 3 944,4 mln zł.


W latach 2008-2013, w ramach dotychczasowego programu, zrealizowano wiele założonych działań. Zmniejszono koszty pracy dla osób powyżej 50. roku życia poprzez obniżenie składek na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz kosztów wynagrodzeń za czas choroby ponoszonych przez pracodawców.Wprowadzono emerytury pomostowe i bardzo istotnie ograniczono możliwości korzystania z wcześniejszych emerytur. Od 2013 r. stopniowo podnoszony jest ustawowy wiek emerytalny kobiet i mężczyzn – do 67 roku życia dla obu płci (w przypadku mężczyzn będzie on osiągnięty w 2020 r., a w przypadku kobiet w 2040 r.).


Informacje podane ze strony: https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/decyzje-rzadu.html