Uchwała Rady Ministrów w sprawie ustanowienia Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 (ASOS)

 

Głównym celem "Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych" (ASOS) jest poprawa jakości i poziomu życia osób starszych poprzez aktywność społeczną i będzie realizowany w latach 2014-2020. Program na lata 2014-2020 stanowi kontynuację Programu realizowanego w latach 2012-2013.


Działania ujęte w programie mają umożliwić wykorzystanie potencjału ludzi starszych poprzez zaangażowanie ich w szeroko rozumianą aktywność społeczną.


Program oparty jest na wsparciu organizacji działających w sferze pożytku publicznego poprzez dofinansowanie realizowanych przez nie projektów dla osób starszych w 4 priorytetowych obszarach:

• edukacja osób starszych,

• aktywność społeczna promująca integrację wewnątrz

• międzypokoleniowa partycypacja społeczna

• usługi społeczne dla osób starszych.


Działalność społeczna osób starszych przybiera różne formy, w tym m.in. zaangażowanie w prace organizacji pożytku publicznego, Uniwersytetów Trzeciego Wieku, klubów i rad seniora, wspólnot lokalnych, organizacji branżowych czy kół gospodyń wiejskich.


Z tego względu program przewiduje wsparcie realizacji różnorodnych inicjatyw adresowanych do grup osób starszych o różnym potencjale zdrowotnym, zawodowym i materialnym, w tym uwzględnia ograniczenia wynikające z niepełnosprawności.


Cele szczegółowe programu
:

• zwiększenie różnorodności, a przede wszystkim poprawa oferty edukacyjnej;

• tworzenie warunków dla integracji wewnątrz- i międzypokoleniowej osób starszych przy wykorzystaniu istniejącej infrastruktury społecznej, m.in. poprzez pogłębianie wiedzy na temat zmian biologicznych, zdrowotnych i społecznych zachodzących wraz z wiekiem w ramach przygotowania społeczeństwa do starości;

• rozwój zróżnicowanych form aktywności społecznej, w tym upowszechnianie wolontariatu, partycypacji w procesach decyzyjnych, życiu społecznym, w tym udział osób starszych w kształtowaniu polityki społecznej;

• zwiększenie dostępności, podniesienie jakości usług społecznych oraz wspieranie działań na rzecz samopomocy i samoorganizacji.


Program ASOS jest ważnym elementem działań na rzecz realizacji Strategii Rozwoju Kraju, Strategii Rozwoju Kapitału Ludzkiego 2020, Strategii Rozwoju Kapitału Społecznego oraz Strategii Wspierania Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.Na finansowanie Programu w latach 2014-2020 z budżetu państwa zostanie przeznaczone 280 mln zł, w 2014 - 40 mln zł.Środki finansowe będą kierowane m.in. do: organizacji pozarządowych, kościołów, związków wyznaniowych, spółdzielni socjalnych oraz stowarzyszeń jednostek samorządu terytorialnego, klubów sportowych.


Przewiduje się, że podmioty, które nie będą mogły brać udziału w otwartym konkursie ofert, będą mogły skorzystać z dotacji poprzez partnerstwo, które obejmie jednostki samorządu terytorialnego, uczelnie, państwowe instytucje kultury, szkoły artystyczne.


Informacje podane ze strony: https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/decyzje-rzadu.html