REALIZOWANE ZADANIA
                                                                                         

                                             

                                          
 
ZREALIZOWANE ZADANIA
                                                                                        
 
 
                                            
WIĘCEJ...
                                            

DOŁĄCZ DO NAS 

@federacjautw


_______________________


 

 

Pandemii nie ulegamy – aktywnie działamy! - projekt zakończony

 

 

Od 1 czerwca 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. Ogólnopolska Federacja Stowarzyszeń Uniwersytetów Trzeciego Wieku z siedzibą w Nowym Sączu realizuje projekt pt. PANDEMII NIE ULEGAMY – AKTYWNIE DZIAŁAMY!, dofinansowany ze środków Ministra Rodziny i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu Wieloletniego na rzecz Osób Starszych „AKTYWNI+” na lata 2021–2025. Edycja 2022.   

 

Realizacja projektu przyczyni się do wzmocnienia samoorganizacji środowiska osób starszych oraz zwiększenia wpływu osób starszych na decyzje dotyczące ich warunków życia w szczególności poprzez:

1. ułatwienie liderom organizacji seniorskich dostępu do aktualnych, dedykowanych im informacji przydatnych w prowadzeniu i rozwijaniu działalności organizacji seniorskiej z uwzględnieniem aktualnych wyzwań w tym zakresie,

2. upowszechnienie i umożliwienie realnego, aktywnego uczestnictwa liderów organizacji seniorskich w procesie konsultowania opinii i innych stanowisk merytorycznych przygotowywanych przez ekspertów Federacji UTW w sprawach ważnych dla seniorów i seniorskich organizacji pozarządowych na szczeblu centralnym i lokalnym poprzez platformę internetową forumseniorow.pl,

3. podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności liderów organizacji seniorskich w zakresie merytorycznych i organizacyjnych aspektów zarządzania organizacją pozarządową oraz animowania działalności edukacyjnej dla seniorów na szczeblu lokalnym z uwzględnieniem aktualnych wyzwań w tym zakresie.

 

PROJEKT DOFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW RZĄDOWEGO PROGRAMU WIELOLETNIEGO 
NA RZECZ OSÓB STARSZYCH „AKTYWNI+” NA LATA 2021–2025. EDYCJA 2022.

GRUPA DOCELOWA

Grupę docelową niniejszego działania stanowią osoby w wieku 60+ będące liderami/przedstawicielami organizacji seniorskich oraz ok. 660 organizacji seniorskich na terenie Polski.

 

ZAPLANOWANE DZIAŁANIA

1. Opracowanie i dystrybucja kwartalnika informacyjno-edukacyjnego dedykowanego seniorom i liderom organizacji seniorskich w Polsce – Ogólnopolski Biuletyn UTW;

2. Upowszechnienie i rozwój działalności platformy partycypacyjnej www.forumseniorow.pl;

3.Prowadzenie Punktu Konsultacyjno-Doradczego dla organizacji seniorskich w Polsce.

 

ZAPLANOWANE REZULTATY

a) Zostaną opracowane i wydane 3 kolejne wydania kwartalnika „Ogólnopolski Biuletyn UTW”, każdy w nakładzie 660 szt., które zostaną rozesłane do organizacji seniorskich w Polsce. Biuletyny będą zamieszczane również na stronie www Federacji.

b) Zostanie opracowanych, skonsultowanych z organizacjami seniorskimi (za pomocą platformy www.forumseniorow.pl) oraz przesłanych do centralnych lub regionalnych organów administracji publicznej co najmniej 25 opinii i innych stanowisk merytorycznych w sprawach istotnych dla seniorów i środowiska organizacji seniorskich w Polsce.

c) W ramach Punktu Konsultacyjno-Doradczego odbędzie się 245 godzin efektywnych dyżurów specjalistów – doradców, w ramach których udzielonych zostanie co najmniej 150 porad i konsultacji.