Przejdź do treści

Aktywne Małopolskie Organizacje Seniorskie – projekt zakończony

  Od 1 marca 2023 r. do 30 kwietnia 2023 r. Ogólnopolska Federacja Stowarzyszeń Uniwersytetów Trzeciego Wieku z siedzibą w Nowym Sączu realizuje projekt pt. Aktywne Małopolskie Organizacje Seniorskie, finansowany ze środków Województwa Małopolskiego.   

  Projekt zrealizowano przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego

  CEL PROJEKTU

  Celem projektu jest podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności 36 liderów obywatelskich organizacji seniorskich działających w Małopolsce w obszarze szeroko rozumianego zarządzania podmiotem pozarządowym z uwzględnieniem wyzwań „popandemicznych”. W ten sposób wzmacniany będzie potencjał tych podmiotów w zakresie budowania i realizowania oferty edukacyjno-aktywizującej adresowanej do małopolskich seniorów, którzy potrzebują i oczekują powrotu do „przedpandemicznych” form działania organizacji w jak najszerszym zakresie.

  GRUPA DOCELOWA

  Bezpośrednią grupę docelową projektu stanowić będą liderzy/przedstawicielami seniorskich organizacji pozarządowych działających w Małopolsce. Są to podmioty prowadzące działalność – w szczególności edukacyjną i aktywizującą, dedykowaną osobom starszym tj. takim, które ukończyły 60 rok życia.

  ZAPLANOWANE DZIAŁANIA

  Organizacja i przeprowadzenie zajęć warsztatowych „Aktywni Liderzy Małopolskich UTW” połączonych ze wsparciem powarsztatowym dla liderów seniorskich NGO działających na obszarze subregionu sądeckiego i podhalańskiego.

  ZAPLANOWANE REZULTATY

  1) zostaną zorganizowane 2 edycje warsztatów „Aktywni Liderzy Małopolskich UTW”, każdy z  niech będzie trwał 7 godz. lekcyjnych. W zajęciach weźmie udział średnio po 18 uczestników, łącznie 36 osób,

  2) dla uczestników w/w warsztatów zostanie wdrożone doradztwo, w wymiarze 30 godzin zegarowych, w ramach którego zostanie udzielonych co najmniej 25 porad i konsultacji,

  3) zakłada się podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności w zakresie szeroko rozumianego zarządzania podmiotem pozarządowym z uwzględnieniem wyzwań „popandemicznych” u co najmniej 80% uczestników warsztatów.