____________________


 
____________________

 
 

_______________________

 
_______________________


 

 

Dlaczego warto dołączyć do EPALE?

Platforma EPALE to pierw­sza ogól­no­eu­ro­pej­ska wie­lo­ję­zyczna plat­forma inter­ne­towa skie­ro­wana do spe­cja­li­stów z zakresu ucze­nia się doro­słych. Została uru­cho­miona 1 paździer­nika 2014 r. Korzy­stają z niej edu­ka­to­rzy, szko­le­niowcy, decy­denci, naukowcy oraz wolon­ta­riu­sze z obszaru ucze­nia się doro­słych.

 Jak zorganizować wolontariat senioralny lub zajęcia międzypokoleniowe?  Jak wykorzystać nowe technologie w edukacji seniorów? Jak projektować angażujące zajęcia na przykład prozdrowotne lub artystyczne?  Jak motywować seniorów do udziału w zajęciach edukacyjnych? To tylko niektóre z pytań, na które odpowiedź można znaleźć na Platformie EPALE. Jest to również miejsce z przykładami dobrych praktyk w obszarze edukacji osób w późnej dorosłości oraz wymiany doświadczeń. 

Szczególnie zachęcamy do udziału w V Forum Edukacji Dorosłych (23-27 listopada). Zapisy ruszą pod koniec października. Szczegóły będą dostępne na stronie:  https://epale.ec.europa.eu/pl