___________________

 ____________________
 
 
 

_______________________

 
_______________________


 

 

Osoby starsze – samostanowienie i samoorganizacja

Publikacja (booklet) pt. "Osoby starsze – samostanowienie i samoorganizacja" została sporządzona w ramach projektu „Polsko-niemiecki cykl se­minariów jako wkład do rozwoju aktywno­ści seniorów i polityki senioralnej w Polsce i w Niemczech” we współpracy EUROSOZIAL Parytetowego Stowarzyszenia Współpracy Polsko-Niemieckiej i Europejskiej z Biurem Międzynarodowej Polityki Senioralnej Fede­ralnej Wspólnoty Roboczej Organizacji Senio­ralnych BAGSO. Booklet został sfinansowany ze środków Federalnego Ministerstwa Rodzi­ny, Seniorów, Kobiet i Młodzieży BMFSFJ.

Starzenie się populacji to problem uniwer­salny, generowany przez spadek dzietno­ści oraz przez wzrost przeciętnego trwania życia. W 2019 roku 20% ludności Unii Euro­pejskiej było w wieku powyżej 65 lat. Coraz więcej osób starszych chce angażować się społecznie, wolontarystycznie, zakładać stowarzyszenia, uczyć się języków, poznawać nowe hobby, a przede wszystkim decydo­wać o sobie i wpływać na decyzje polityczne dotyczące ich przyszłości.

W publikacji autorzy prezentują możliwości i przykłady samoorganizacji, samostanowie­nia oraz dostosowanie rynku usług na rzecz seniorów do zmieniających się potrzeb. In­tencją bookletu jest dostarczenie informacji potrzebnych we współpracy transgranicznej, ze szczególnym uwzględnieniem aktywności środowisk senioralnych.

 

Miłej lektury!

Izabela Czuba

Kierownik Projektu