___________________

 ____________________
 
 
 

_______________________

 
_______________________


 

 

Zmiany demograficzne w Europie – zielona księga w sprawie starzenia się społeczeństwa - WEŹ UDZIAŁ W KONSULTACJACH PUBLICZNYCH

Komisja Europejska przedstawiła "ZIELONĄ KSIĘGĘ W SPRAWIE STARZENIA SIĘ. Wspieranie solidarności i odpowiedzialności między pokoleniami", której celem jest zapoczątkowanie szeroko zakrojonej debaty politycznej na temat starzenia się społeczeństwa, aby omówić różne rozwiązania w zakresie przewidywania wyzwań i możliwości, jakie niesie ono ze sobą, i reagowania na nie, w szczególności biorąc pod uwagę Agendę na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030 oraz inicjatywę ONZ „Dekada starzenia się w dobrym zdrowiu”.

 

Radzenie sobie ze skutkami starzenia się społeczeństwa należy w dużej mierze do kompetencji państw członkowskich, natomiast UE jest właściwym podmiotem do określenia kluczowych kwestii i tendencji oraz wspierania działań w zakresie starzenia się społeczeństwa na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym. Może ona pomóc państwom członkowskim i regionom w opracowywaniu ich własnych, odpowiednio dostosowanych odpowiedzi politycznych na starzenie się. 

 

Komisja Europejska uznała kwestię demografii jako priorytetową w programie politycznym UE. W czerwcu 2020 r. przedstawiła sprawozdanie, w którym przedstawiła najważniejsze fakty dotyczące zmian demograficznych i ich możliwych skutków. Zielona księga jest pierwszym efektem tego sprawozdania i stanowi wezwanie do wszczęcia debaty na temat jednej z decydujących przemian demograficznych w Europie. 

 

KONSULTACJE PUBLICZNE

Celem konsultacji jest zebranie opinii zainteresowanych stron i obywateli na temat sposobów przewidywania wyzwań i możliwości związanych ze starzeniem się społeczeństw w UE oraz reagowania na te wyzwania i możliwości, aby pomóc w przygotowaniu możliwych strategii politycznych. W zielonej księdze przyjęto podejście uwzględniające cykl życiowy, podkreślając w ten sposób, że starzenie się dotyczy wszystkich grup wiekowych i pokoleń.

Konsultacje trwają do 21 kwietnia 2021 r. Jak wziąć udział w konsultacjach? - kliknij TUTAJ.

 

Aby przejść do dokumentu "ZIELONA KSIĘGA W SPRAWIE STARZENIA SIĘ. Wspieranie solidarności i odpowiedzialności między pokoleniami" kliknij TUTAJ.