___________________

 ____________________
 
 
 

_______________________

 
_______________________


 

 

Badanie regionalne: oferta dla małopolskich seniorów – czas wolny, aktywność, informacja

Ukazał się najnowszy raport, który powstał w wyniku przeprowadzonego badania regionalnego pn. „Oferta dla małopolskich seniorów – czas wolny, aktywność, informacja”.

Wyniki badania mają być podstawą do kształtowania polityki senioralnej przez władze regionalne i lokalne, poprzez realizację konkretnych działań i projektów w tym zakresie. Raport składa się z 3 części – analizy danych zastanych, części prezentującej wyniki badań oraz części podsumowującej, zawierającej rekomendacje.

W raporcie przedstawiono założenia polityki senioralnej w województwie małopolskim – wskazano kluczowe zapisy dotyczące tej tematyki w aktualnie obowiązujących i przygotowywanych dokumentach strategicznych, w tym m.in. Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2011–2020, Strategii Rozwoju Województwa „Małopolska 2030” czy wieloletnim programie współpracy województwa małopolskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2018–2022. Zwrócono również uwagę, że w 2010 roku powstał w Małopolsce pierwszy dokument regionalny poświęcony problemowi starzenia się społeczeństwa (dokument pt. Wyzwania Małopolski w zakresie starzenia się społeczeństwa. Podejście strategiczne).  

Opracowanie w wersji elektronicznej dostępne na stronie www.obserwatorium.malopolska.pl