____________________
 
 
 

_______________________

 
_______________________


 

 

Walne Zebranie Sprawozdawcze Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń UTW - Kraków, 02.06 2017

W dniu 2 czerwca 2017 r. w Krakowie odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń UTW. Na ogólną liczbę 38 członków zwyczajnych w zebraniu uczestniczyli delegaci 29 stowarzyszeń UTW. W ramach zebrania jego uczestnicy zostali zapoznani m.in. ze sprawozdaniem merytorycznym i finansowym z działalności Zarządu Federacji w roku 2016, które przedstawiła Prezes Zarządu Wiesława Borczyk, jak również ze sprawozdaniem z działalności Komisji Rewizyjnej Federacji w roku 2016 zaprezentowanego przez jej Przewodniczącą Elżbietę Achinger. Przedstawione sprawozdania zostały jednogłośnie zatwierdzone. Walne Zebranie przyjęło również ramowy plan działań Federacji na rok 2017, w ramach którego przewidziano m.in.:

  1. ·      Podjęcie starań w zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych na realizację działań statutowych.
  2. ·      Rzecznictwo interesów osób starszych na szczeblu regionalnym i centralnym.
  3. ·      Organizację Forum III Wieku na Forum Ekonomicznym w Krynicy Zdrój.
  4. ·      Wydawanie Ogólnopolskiego Biuletynu UTW.
  5. ·      Realizację cyklu wykładów i warsztatów dla UTW we współpracy z Narodowym Bankiem Polskim.
  6. ·      Organizację regionalnych Forum UTW.
  7. ·      Organizację szkoleń i warsztatów dla liderów UTW w kraju w ramach Akademii Lidera UTW.
  8. ·      Kontynuację działania Punktu informacyjno – doradczego.
  9. ·      Kontynuację profesjonalizacji i certyfikacji UTW w kraju.
  10. ·      Prowadzenie sekretariatu Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń Uniwersytetów Trzeciego Wieku.

Po zakończeniu Walnego Zebrania jego uczestnicy wzięli udział w obiedzie a następnie  zainteresowane osoby udały się na zwiedzanie Wawelu i Katedry Wawelskiej.