REALIZOWANE ZADANIA
                                                                                         

                                             

                                          
 
ZREALIZOWANE ZADANIA
                                                                                        
 
 
                                            
WIĘCEJ...
                                            

DOŁĄCZ DO NAS 

@federacjautw


_______________________


 

 

Informacja dla kandydatów na Członków Zwyczajnych Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń Uniwersytetów Trzeciego Wieku (dalej OFSUTW):
Stowarzyszenie przystępujące do OFSUTW powinno:
 1. Podjąć Uchwałę na Walnym Zebraniu lub na posiedzeniu Zarządu, w zależności od postanowień Statutu Stowarzyszenia - kandydata na członka zwyczajnego, o przystąpieniu do OFSUTW i wyznaczeniu swojego przedstawiciela i jego zastępcy, uprawnionych do reprezentowania Stowarzyszenia w OFSUTW - po zapoznaniu się ze Statutem OFSUTW.
 2. Przesłać na adres Sekretariatu OFSUTW w Nowym Sączu następujące dokumenty:
 1. uchwałę Walnego Zebrania/ Zarządu w sprawie przystąpienia Stowarzyszenia w charakterze członka zwyczajnego do Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń Uniwersytetów Trzeciego Wieku oraz wyznaczenia przedstawiciela Stowarzyszenia i jego zastępcy do współpracy z OFSUTW,
 2. informację - oświadczenie Zarządu Stowarzyszenia o ilości członków/słuchaczy,
 3. wypełnioną Deklarację przystąpienia do Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń Uniwersytetów Trzeciego Wieku,
 4. wypełnioną Ankietę kandydata na członka zwyczajnego Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń Uniwersytetów Trzeciego Wieku,
 5. Statut Stowarzyszenia - kserokopia z podpisem „za zgodność z oryginałem”
 6. aktualny odpis z KRS.
 1. Na najbliższym posiedzeniu Zarząd OFSUTW, po rozpatrzeniu sprawy przystąpienia nowego członka do OFSUTW, podejmuje uchwałę o przyjęciu Stowarzyszenia w poczet członków OFSUTW. O podjętej uchwale zawiadamia się wnioskujące Stowarzyszenie.
 2. Nowoprzyjęty członek OFSUTW ma prawo i obowiązek m.in. uczestniczyć w pracach OFSUTW, uczestniczyć w działaniach organizowanych przez OFSUTW, zgłaszać wnioski i postulaty, uiszczać składkę członkowską.
 3. Zgodnie z uchwałą nr 8/WZ/2018 Walnego Zebrania OFSUTW z dnia 19 kwietnia 2018 r. (obowiązującą od 1 stycznia 2019 r.) składka członkowska wynosi:
 1. dla UTW liczących do 100 członków - 3,50 zł rocznie od jednego członka
 2. dla UTW liczących od 101- 300 członków - 3,00 zł rocznie od jednego członka
 3. dla Stowarzyszeń liczących od 301- 500 członków - 2,00 zł rocznie od jednego członka
 4. dla Stowarzyszeń liczących powyżej 501 członków - 1,20 zł rocznie od jednego członka.
   
  Przez członków UTW rozumie się członków stowarzyszenia oraz słuchaczy i uczestników zajęć organizowanych przez UTW.
 1. Składkę członkowską należy opłacać jednorazowo - w terminie do 31 stycznia - za cały rok z góry.
 2. Składki należy przesyłać przelewem na adres: Ogólnopolska Federacja Stowarzyszeń Uniwersytetów Trzeciego Wieku, 33-300 Nowy Sącz, ul. Jagiellońska 18. Nr konta bankowego: 61 8805 0009 0031 1597 2000 0010, Łącki Bank Spółdzielczy.

 

 PROCEDURA PRZYSTĄPIENIA I WZORY DOKUMENTÓW