___________________

 ____________________
 
 
 

_______________________

 
_______________________


 

 

MAŁOPOLSKIE CENTRUM WSPARCIA ORGANIZACJI SENIORSKICH - II EDYCJA - projekt zakończony

Ogólnopolska Federacja Stowarzyszeń UTW, w okresie od 1 sierpnia 2019 r. do 30 listopada 2020 r. realizuje projekt MAŁOPOLSKIE CENTRUM WSPARCIA ORGANIZACJI SENIORSKICH - II EDYCJA.

 

Projekt zrealizowano przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego

 

 

Zaplanowane działania:

- cykl szkoleniowo doradczy Akademia Małopolskiego Animatora Aktywności Seniorów,

- prowadzenie Punktu Informacyjno-Doradczego dla organizacji seniorskich,

- Małopolskie Forum Uniwersytetów Trzeciego Wieku (2019 i 2020).

 

UWAGA! 

W związku z wyjątkową, bezprecedensową sytuacją epidemiczną, rosnącą liczbą osób zakażonych COVID-19 na terenie województwa małopolskiego, wytycznymi dla organizatorów spotkań biznesowych, szkoleń, konferencji i kongresów w trakcie epidemii SARS-CoV-2 opracowanymi przez Ministerstwo Rozwoju i Głównego Inspektora Sanitarnego, jednakże przede wszystkich w poczuciu odpowiedzialności i w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo seniorów, należących do osób najbardziej narażonych na zakażenie i ciężki przebieg COVID-19  Ogólnopolska Federacja Stowarzyszeń UTW zrezygnowała z organizacji X Małopolskiego Forum Uniwersytetów Trzeciego Wiek, w ramach Forum III Wieku 2020.

 

Jednocześnie informujemy, że do 30 listopada 2020 r. kontynuujemy prowadzenie bezpłatnego Punktu Informacyjno-Doradczego dla organizacji seniorskich z Małopolski.

 

 

SZKOLENIA "AKADEMIA MAŁOPOLSKIEGO ANIMATORA AKTYWNOŚCI SENIORÓW" JUŻ ZA NAMI

 

Zajęcia dedykowane były członkom i kandydatom na członków organów wewnętrznych stowarzyszeń UTW (zarządu i komisji rewizyjnej) oraz innych stowarzyszeń i fundacji działających na rzecz seniorów z terenu Małopolski, którzy ukończyli 60 rok życia.

 

TEMATYKA AKADEMII MAŁOPOLSKIEGO ANIMATORA AKTYWNOŚCI SENIORÓW

1) Organy wewnętrzne w NGO’s : m.in: zadania walnego zadania, zarządu i komisji rewizyjnej; wzajemne relacje pomiędzy ww. organami; dokumentacja w stowarzyszeniu; regulaminy.

 

2) Formalnoprawne aspekty związane z funkcjonowaniem NGO’s, m.in.: statut; dostosowanie statutu do znowelizowanej ustawy prawo o stowarzyszeniach [nowelizacja z 2016r.]; NOWE zasady sprawozdawczości [elektroniczne zasady podpisywania i składania sprawozdań rocznych]; ochrona danych osobowych w organizacji seniorskiej  [RODO] - wybrane zagadnienia, odpłatna działalność statutowa; zatrudnienie w organizacji pozarządowej; umowy o dzieło a umowy zlecenia; status OPP.

 

3) Budowania cyklicznego, kompleksowego programu edukacyjno-aktywizującego dedykowanego seniorom.

 

4) Pozyskiwanie środków na działalność statutową, m.in.: źródła pozyskiwania środków; zasady konstruowania wniosku o dofinansowanie; analiza problemowa; budżet projektu, umowa o dofinansowanie; realizacja projektu; rozliczenie projektu.

 

I edycja szkolenia odbyła się w dniach 5-7 listopada 2019 r. 

W zajęciach uczestniczyło 12 przedstawicieli organizacji seniorskich ze Szczawnicy, Kłaja, Miechowa, Mszany Dolnej oraz Zakopanego.

 

 

II edycja szkolenia odbyła się w dniach 11-13 lutego 2020 r.

W zajęciach uczestniczyło 12 przedstawicieli organizacji seniorskich z Andrychowa, Tarnowa, Nowego Targu, Libertowa, Miechowa i Rabki-Zdroju.

 

PUNKT INFORMACYJNO-DORADCZY DLA ORGANIZACJI SENIORSKICH Z MAŁOPOLSKI

 

Potrzebujesz porady z zakresu formalno-prawnych aspektów działania NGO lub pozyskiwania środków? Skontaktuj się z nami: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Aktualności z Punktu Informacyjno-Doradczego:

 

Trwa nabór ofert w ramach otwartego konkursu pn. "Zdrowy i aktywny senior", ogłoszonego przez Zarząd Województwa Małopolskiego.

Konkurs ma na celu wyłonienie ofert i zlecenie podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego realizacji zadań publicznych Województwa Małopolskiego w obszarze edukacji prozdrowotnej dla małopolskich seniorów. W ramach Konkursu przewiduje się wspieranie zadań publicznych mających na celu utrzymanie jak najdłużej  osób starszych w dobrej kondycji fizycznej, psychicznej i intelektualnej.

Głównym celem podejmowanych działań jest skuteczna edukacja prozdrowotna seniorów na rzecz ich pomyślnego starzenia się, zapobieganie typowym dla wieku starszego chorobom somatycznym, jak i psychicznym, zwiększenie dostępności do usług edukacyjnych oraz zwiększenie różnorodności oferty edukacyjnej dla tej grupy wiekowej. W ramach Konkursu zlecane będą zadania polegające na przygotowaniu i przeprowadzeniu cyklu zajęć w różnorodnych formach mających na celu edukację osób starszych (tj. w wieku 50 lat i więcej) w zakresie zdrowego stylu życia, tj. zarówno w odniesieniu do aktywności fizycznej, zdrowia psychicznego i relacji społecznych.

Termin składania ofert upływa 30.10.2020 r. Więcej informacji TUTAJ.

 

***

Zgłoś zadanie do Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego!

Do połowy października 2020 r. trwa nabór zadań do 5. edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego. W tym terminie mieszkańcy Małopolski mogą złożyć zadanie i zebrać wymagane 30 podpisów poparcia. Na najlepsze zwycięskie zadania Zarząd Województwa Małopolskiego przeznacza w sumie 12 mln zł.

Więcej informacji TUTAJ

***

Tarcza antykryzysowa – umarzalne pożyczki dla NGO 

22 czerwca 2020 r. Prezydent RP podpisał tzw. tarczę antykryzysową 4.0. Organizacje pozarządowe lub podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które prowadziły działalność przed dniem 1 kwietnia 2020 r. i których przychód za poprzedni rok obrotowy nie przekroczył 100 000 zł, mogą starać się o jednorazową, umarzalną pożyczkę, na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej lub statutowej (na przykład na opłacenie podatków, składek, kosztów wynajmu lokalu). 

O jaką kwotę pożyczki można wnioskować? Maksymalnie o 5 000 zł, przy czym wysokość pożyczki nie może przekroczyć 10% przychodów w poprzednim roku bilansowym (przykładowo organizacja osiągnęła w 2019 roku przychód w wysokości 34 000 zł. Maksymalna kwota pożyczki, o jaką może się ubiegać wynosi 10% z 34 000 zł, czyli 3 400 zł.

Informacje o możliwości ubiegania się o wsparcie dostępne są na stronach internetowych powiatowych urzędów pracy. Wniosek o pożyczkę uprawniony podmiot, składa do powiatowego urzędu pracy, właściwego ze względu na siedzibę, po ogłoszeniu naboru przez dyrektora powiatowego urzędu pracy.

Urzędy pracy rekomendują składanie dokumentów drogą elektroniczną poprzez platformę www.praca.gov.pl. Ma to pozwolić to na obsługę sprawy bez konieczności wizyty w urzędzie i znacznie przyspieszyć rozpatrywanie wniosków. Wniosek wraz z załącznikami należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym i przesłać do urzędu.

Jakie są warunki umorzenia pożyczki? Pożyczka wraz z odsetkami podlega umorzeniu, pod warunkiem, że wskazana organizacja lub podmiot będzie prowadzić działalność przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki. Za datę udzielenia pożyczki uznaje się dzień wypłaty środków przez urząd pracy na konto organizacji pozarządowej. Jeżeli organizacja, będąca pożyczkobiorcą, nie spełni warunku umorzenia wówczas ma obowiązek spłaty pożyczki.

 

***

 

Uruchomiony został Program Wsparcia Doraźnego NGO w zakresie przeciwdziałania skutkom COVID-19

Od 12 maja 2020 r. można wnioskować o dofinansowanie w ramach nowego Programu, przyjętego Uchwałą Rady Ministrów nr 48/2020 z dnia 27 kwietnia 2020 r. i realizowanego przez Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. Celem Programu jest doraźne wsparcie instytucjonalne dla organizacji i pomoc przy inicjowaniu lokalnych działań, które mają służyć walce ze skutkami epidemii. Więcej informacji na stronie: https://www.niw.gov.pl/nasze-programy/program-covid-19/ 

 

AKTUALIZACJA - W związku z wykorzystaniem dostępnej alokacji środków w ramach Programu Wsparcia Doraźnego Organizacji Pozarządowych w Zakresie Przeciwdziałania Skutkom COVID-19, zgodnie z punktem 7 Ogłoszenia o naborze, z dniem 30 czerwca 2020 roku, o godz. 16:00 nastąpi wstrzymanie naboru wniosków w ramach Programu.

 

*** 

Przesunięcie terminów składania i zatwierdzania sprawozdań finansowych

Co do zasady, zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości, kierownik jednostki zapewnia sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia bilansowego (tj. do 31 marca – gdy rok obrotowy jest tożsamy z rokiem kalendarzowym dzień bilansowy przypada 31 grudnia) i przedstawia je właściwym organom, zgodnie z obowiązującymi jednostkę przepisami prawa, postanowieniami statutu lub umowy. Roczne sprawozdanie finansowe jednostki podlega zatwierdzeniu przez organ zatwierdzający, nie później niż 6 miesięcy od dnia bilansowego (tj. do 30 czerwca – gdy rok obrotowy jest tożsamy z rokiem kalendarzowym dzień bilansowy przypada 31 grudnia).

Na podstawie ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, zwanej też tarczą antykryzysową, minister finansów 31 marca 2020 r. wydał rozporządzenie, w którym określił m.in. inne terminy wypełniania obowiązków w zakresie sporządzenia/ zatwierdzenia sprawozdań.

UWAGA: Terminy określone w ustawie o rachunkowości odnoszące się do sporządzenia rocznego sprawozdania finansowego i jego zatwierdzenia przedłuża się o 3 miesiące. [Paragraf 3 ust.4 rozporządzenia ministra finansów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji]

Zatem organizacja pozarządowa, której rok obrotowy jest tożsamy z kalendarzowym, w 2020 r. będzie musiała sporządzić i podpisać sprawozdanie finansowe do końca czerwca oraz zatwierdzić je do końca września. 

https://www.gov.pl/web/finanse/przedluzone-terminy-sporzadzenia-i-przekazania-sprawozdan-finansowych 

 

***

Kulturalna Małopolska w sieci

Polecamy odwiedzenie małopolskich instytucji kultury bez konieczności wychodzenia z domu. W zbiorach znaleźć można treści do posłuchania, do obejrzenia, a także wziąć udział w warsztatach i szkoleniach. Więcej informacji: 

https://www.malopolska.pl/aktualnosci/kultura/kulturalna-malopolska-w-sieci-10 

 

***