_______________________


 
 

_______________________

 
 

 

 
 

 

 

Projekt "Integracja społeczna osób starszych Seniorzy - Seniorom"

Projekt „Integracja społeczna osób starszych Seniorzy - Seniorom”

Wykluczenie społeczne i marginalizacja jest stale obecne w codziennym życiu wielu osób starszych. Jest to jeden z poważnych i wciąż nierozwiązanych problemów społecznych. Zmiany demograficzne i starzejące się społeczeństwo stanowi wyzwanie dla społeczności lokalnych, które powinny tworzyć warunki do aktywizacji i integracji społecznej osób starszych w ich miejscu zamieszkania.

Niezbędne jest więc nowe podejście - szczególnie środowisk lokalnych, które powinny  upowszechniać działania na rzecz zaangażowania aktywnych ludzi starszych w prace społeczną, umożliwić im nabycie umiejętności animatora działań w zakresie integracji społecznej osób 50+.,

„Integracja społeczna osób starszych Seniorzy - Seniorom” to projekt, którego zadaniem jest rozwój różnorodnych form integracji  społecz

nej osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym (szczególnie osób starszych – w wieku emerytalnym, nieaktywnych zawodowo, których sytuacja życiowa uniemożliwia bądź utrudnia pełnienie ról społecznych); zaktywizowanie społeczne seniorów oraz promocję pozytywnego wizerunku osób starszych; zachęcenie do tworzenia lokalnych ośrodków wsparcia tych osób tj. Centra Aktywności Seniora.

W Województwie Małopolskim powyższe inicjatywy nie są rozpowszechnione, dlatego też celem niniejszego projektu jest ich upowszechnienie oraz przygotowanie narzędzi pomocnych do ich organizacji i funkcjonowania.

Działania w ramach projektu obejmować będą:

1/ Przeprowadzenie seminarium na temat rożnych form aktywizacji i integracji społecznej osób starszych, readaptacji seniorów, przygotowan

ie grupy "młodszych seniorów" do prowadzenia zajęć i spotkań integracyjnych, a także formalno-prawne aspekty tworzenia lokalnych ośrodków wsparcia  jak np. Centrów Aktywności Seniora, klubów seniora, świetlic środowiskowych.

2/ przeprowadzenie warsztatów, w ramach których uczestnicy nabędą umiejętności w zakresie organizacji spędzania czasu wolnego przez seniorów  tj. zajęcia gimnastyczne,  zajęcia taneczne, gry i zabawy zespołowe w sali gimnastycznej .

Powyższe działania przeprowadzone zostaną w ramach „Akademii Animatora Integracji Seniorów”.

3/ Organizacja dwudniowych  warsz

tatów  pn. „Seniorzy – Seniorom” w Zakopanem poświęconych tematyce związanej z integracją i aktywizacją osób starszych, ich readaptacją oraz formalnoprawnym oraz księgowym aspektom tworzenia lokalnych ośrodków wsparcia dla osób starszych tj. Centra Aktywności Seniora działających na wzór stowarzyszeń i klubów sportowych.

Ponadto projekt ma na celu zachęcenie środowisk lokalnych do tworzenia ośrodków wsparcia dla osób starszych – miejsc przyjaznych seniorom (np., inicjatywą tworzenia CAS, świetlic środowiskowych oraz klubów seniora z wykorzystaniem w ich działalności  potencjału aktywnych  seniorów). Do przedstawicieli lokalnych samorządów skierowane zostaną listy intencyjne zachęcające po podejmowania działań zmierzających do powstawania Centrów Aktywności Seniora.

Projekt realizowany będzie od października do grudnia 2011 r. Uczestnikami projektu będą osoby starsze, emeryci, renciści, członkowie organizacji pozarządowych w tym słuchacze uniwersytetów trzeciego wieku oraz aktywne osoby starsze, z terenu województwa małopolskiego, pragnące zapoznać się  rożnymi formami  aktywizacji osób starszych oraz ich integracji.

Projekt „Integracja społeczna osób starszych Seniorzy – Seniorom” współfinansowany jest
z budżetu Wojewody Małopolskiego.


Paulina Podwika

Koordynator Projektu