___________________

 ____________________
 
 
 

_______________________

 
_______________________


 

 

Akademia Animatorów Aktywności Ruchowej Seniorów - projekt zakończony

Spis treści

 

Od 1 czerwca 2022 r. do 31 lipca 2022 r. Ogólnopolska Federacja Stowarzyszeń UTW realizuje projekt pt. „Akademia Animatorów Aktywności Ruchowej Seniorów”, który jest dofinansowany przez Ministra Sportu i Turystyki w ramach programu "Sport dla Wszystkich" finansowanego ze środków budżetu państwa.

                                                   

Głównym celem projektu jest tworzenie warunków sprzyjających zwiększeniu aktywności fizycznej osób w wieku 60+ poprzez:

1). stymulowanie liderów/ przedstawicieli organizacji seniorskich oraz gminnych rad seniorów do podejmowania działań aktywizujących osoby starsze w środowisku lokalnym,

2). podniesienie kompetencji liderów/ przedstawicieli organizacji seniorskich oraz gminnych rad seniorów w zakresie planowania i organizowania aktywności fizycznej osób starszych w środowisku lokalnym z wykorzystaniem dostępnej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej,

3.) podniesienie świadomości w zakresie zdrowia i aktywności fizycznej seniorów,

4). upowszechnienie różnorodnych form kultury fizycznej w grupie wiekowej 60+. 

 

GRUPA DOCELOWA

Bezpośrednią grupą docelową projektu są osoby będące liderami/ przedstawicielami organizacji seniorskich tj. prowadzących działalność na rzecz osób starszych oraz gminnych rad seniorów z Polski, które chcą zwiększyć swoją aktywność oraz znaleźć inspiracje do skuteczniejszego podejmowania działań aktywizujących osoby starsze w środowisku lokalnym, a także podnieść wiedzę i umiejętności niezbędne w zakresie planowania i organizowania aktywności fizycznej osób starszych w środowisku lokalnym, z wykorzystaniem dostępnej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej. Pośrednio odbiorcą zaplanowanych działań projektowych będzie środowisko organizacji seniorskich oraz gminnych rad seniorów w Polsce.

 

ZAPLANOWANE DZIAŁANIA

Organizacja i przeprowadzenie 3-dniowego wydarzenia o charakterze aktywizującym oraz edukacyjno-informacyjnym pn. „Letnia Akademia Animatorów Aktywności Ruchowej Seniorów".

 

W ramach Letniej Akademii przeprowadzone będą m.in.:

1). debata na temat potrzeb i wyzwań dla organizacji seniorskich w zakresie inicjowania i stymulowania aktywności fizycznej seniorów ze szczególnym uwzględnieniem skutków pandemii. W debacie, w charakterze panelistów, wystąpią m.in.: eksperci w obszarze aktywizacji osób starszych, przedstawiciele uczelni wyższych specjalizujący się w dziedzinie kultury fizycznej i sportu oraz zdrowia, przedstawiciele administracji publicznej, liderzy organizacji seniorskich;

2). zajęcia ruchowe w grupach: warsztaty instruktażowe z wykorzystaniem lokalnej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej oraz warsztaty terenowe nordic walking;

3.) spotkanie integracyjne.

 

PROJEKT „AKADEMIA ANIMATORÓW AKTYWNOŚCI RUCHOWEJ SENIORÓW” JEST DOFINANSOWANY PRZEZ MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI W RAMACH PROGRAMU "SPORT DLA WSZYSTKICH" FINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA.

 

ZAPLANOWANE REZULTATY

Zorganizowane zostanie 3-dniowe wydarzenie pn. „Letnia Akademia Animatorów Aktywności Ruchowej Seniorów”, w którym weźmie udział co najmniej 80 osób.

W ramach Akademii odbędą się:

a) debata nt. potrzeb i wyzwań dla organizacji seniorskich w zakresie inicjowania i stymulowania aktywności fizycznej seniorów ze szczególnym uwzględnieniem skutków pandemii, w której wystąpią m.in.: eksperci w obszarze aktywizacji osób starszych, przedstawiciele uczelni wyższych specjalizujący się w dziedzinie kultury fizycznej i sportu oraz zdrowia, przedstawiciele administracji publicznej, liderzy organizacji seniorskich [czas trwania 3 godz.],

b) warsztaty w grupach obejmujące zajęcia instruktażowe z wykorzystaniem infrastruktury sportowo-rekreacyjnej oraz warsztaty terenowe nordic walking [3 gr x 5 godz. lek.],

c) spotkanie integracyjne [czas trwania ok. 3 godz.].

Ponadto przeprowadzona zostanie akcja promocyjno-informacyjna:

d) na profilu Federacji UTW na Facebooku opublikowanych zostanie co najmniej 10 postów dot. projektu,

e) na stronie internetowej www.federacjautw.pl zamieszczonych zostanie co najmniej 10  wpisów na temat realizowanych działań projektowych,

f) wydany i upowszechniony zostanie newsletter z relacją z „Letniej Akademii Animatorów Aktywności Ruchowej Seniorów” – rozesłany do ok. 1000 podmiotów działających na rzecz seniorów, w tym organizacji seniorskich i gminnych rad seniorów.