REALIZOWANE ZADANIA
                                            



                                             

                                             

                                          
 
ZREALIZOWANE ZADANIA
                                            



                                            
 
 
                                            
WIĘCEJ...
                                            

DOŁĄCZ DO NAS 

@federacjautw


_______________________


 

 

BEZPIECZNA I DOSTĘPNA TURYSTYKA SENIORALNA W POLSCE

 

 

Od 1 maja 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. Ogólnopolska Federacja Stowarzyszeń Uniwersytetów Trzeciego Wieku z siedzibą w Nowym Sączu realizuje projekt pt. Bezpieczna i dostępna turystyka senioralna w Polsce

Zadanie publiczne pn. „Bezpieczna i dostępna turystyka senioralna w Polsce”

dofinansowano ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki 
zgodnie z zawartą umową nr 2023/0060/1906/UDOT/DT/BP z dnia 14 czerwca 2023 r.

 

 

Głównym celem projektu jest zwiększenie poziomu bezpieczeństwa turystów-seniorów poprzez:

• podnoszenie ich świadomości na temat zagrożeń mogących wystąpić podczas podejmowania aktywności turystycznej, możliwości ich zapobiegania oraz zasad postępowania w przypadku ich zaistnienia,

• upowszechnienie informacji na temat zasad funkcjonowania rynku usług turystycznych oraz praw im przysługujących jako konsumentom tych usług,

• upowszechnianie działań dotyczących udogodnień i rozwiązań w podróżowaniu dla osób starszych,

• wzrost kompetencji, tj. wiedzy i umiejętności liderów i przedstawicieli organizacji seniorskich oraz członków gminnych rad seniorów w zakresie bezpiecznego planowania i organizowania aktywności fizycznej osób starszych w formie turystyki. 

 

GRUPA DOCELOWA

Grupę docelową projektu stanowią osoby starsze mieszkające na terenie naszego kraju tj. osoby w wieku 60+, w tym osoby będące liderami/przedstawicielami organizacji seniorskich oraz członkami gminnych rad seniorów działających na terenie Polski. 

 

ZAPLANOWANE DZIAŁANIA

• przeprowadzenie ogólnopolskiej, prowadzonej wielotorowo, kampanii edukacyjno-informacyjnej pn. „Bezpieczna i dostępna turystyka senioralna w Polsce”,

• zorganizowanie ogólnopolskiej konferencji pn. „Forum Turystyki Senioralnej”,

• zorganizowanie cyklu szkoleniowo-doradczego pn. „Akademia Animatorów Bezpiecznej Turystyki Senioralnej”,

• prowadzenie Punktu Informacyjno-Doradczego „Świadomy Senior - Bezpieczny Turysta”. 

 

ZAPLANOWANE REZULTATY

Zrealizowana zostanie ogólnopolska kampania edukacyjno-informacyjna „Bezpieczna i dostępna turystyka senioralna w Polsce”, w ramach której:

 

• opracowane zostaną 3 artykuły merytoryczne z zakresu szerokorozumianego bezpieczeństwa w turystyce, które opublikowane zostaną na łamach Ogólnopolskiego Biuletynu UTW,

• opracowane i wydane zostaną 2 broszury edukacyjno-informacyjne: „SENIOR W PODROŻY, CZYLI MAM PRAWO DO...” , „SENIOR W BIURZE PODROŻY, CZYLI UMOWA JEST JUŻ GOTOWA”, które następnie będą dystrybuowane do 1100 podmiotów - organizacji seniorskich i gminnych rad seniorów działających na terenie kraju,

• opracowanych i opublikowanych na profilu Federacji UTW na Facebooku [@federacjautw ] zostanie co najmniej 40 postów upowszechniających informacje dot. zasad bezpieczeństwa w turystyce senioralnej, funkcjonowania rynku usług turystycznych, udogodnień i rozwiązań w podróżowaniu dla osób starszych,

• zorganizowana zostanie jednodniowa, ogólnopolska konferencja pn. „Forum Turystyki Senioralnej”, w której weźmie udział co najmniej 80 uczestników, w szczególności liderów/przedstawicieli seniorskich organizacji pozarządowych oraz członków gminnych rad seniorów,

• zorganizowane zostaną 3 edycji warsztatów pn. „Akademia Animatorów Bezpiecznej Turystyki Senioralnej”, a dla ich uczestników zostanie wdrożone indywidualne doradztwo w wymiarze 4 godzin na każdego uczestnika, łączny wymiar 144 godziny, w ramach którego udzielonych zostanie co najmniej 90 porad i konsultacji,

• w ramach Punktu Informacyjno-Doradczego „Świadomy Senior - Bezpieczny Turysta” odbędzie się łącznie 160 godzin efektywnych dyżurów specjalistów – doradców, w ramach których udzielonych zostanie co najmniej 105 informacji/porad/ konsultacji. Zakłada się, że z usług Punktu skorzysta co najmniej 70 osób.

  

Ze wsparcia projektowego skorzysta bezpośrednio co najmniej 150 niepowtarzalnych beneficjentów, a pośrednio – ok. 1100 podmiotów - organizacji seniorskich i gminnych rad seniorów działających na terenie kraju.