_______________________


 
 

_______________________

 
 

 

 
 

 

 

Edukacja dla starości, do starości, przez starość oraz edukacja w starości w "Polityce społecznej wobec osób starszych 2030"

 

Premier Mateusz Morawiecki i minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska zaprezentowali 23 stycznia 2018 r. założenia dokumentu „Polityka społeczna wobec osób starszych 2030. Bezpieczeństwo. Uczestnictwo. Solidarność”. Jego wdrożenie jest elementem Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Stworzenie kompleksowego Programu w zakresie polityki senioralnej pozwoli na usystematyzowanie i usprawnienie działań instytucji publicznych na rzecz osób starszych w Polsce. Rozwiązania te przyczynią się także do znacznej poprawy jakości życia osób starszych oraz jak najdłuższej samodzielności seniorów.

Program opiera się na trzech filarach – bezpieczeństwie, uczestnictwie i solidarności. Te elementy są kluczowe, ponieważ stanowią gwarancję znacznego podniesienia jakości i poziomu życia osób starszych. 

Dokument przewiduje realizację szeregu działań wobec ogółu osób starszych w ramach następujących obszarów:
1. Kształtowanie pozytywnego postrzegania starości w społeczeństwie;
2. Uczestnictwo w życiu społecznym oraz wspieranie wszelkich form aktywności obywatelskiej, społecznej, kulturalnej, artystycznej i sportowej;
3. Tworzenie warunków umożliwiających wykorzystanie potencjału osób starszych jako aktywnych uczestników życia gospodarczego i rynku pracy, dostosowanych do ich możliwości psychofizycznych oraz sytuacji rodzinnej;
4. Promocja zdrowia, profilaktyka chorób, dostęp do diagnostyki, leczenia i rehabilitacji;
5. Zwiększanie bezpieczeństwa fizycznego – przeciwdziałanie przemocy i zaniedbaniom wobec osób starszych;
6. Tworzenie warunków do solidarności i integracji międzypokoleniowej;
7. Edukacja dla starości (kadry opiekuńcze i medyczne), do starości (całe społeczeństwo), przez starość (od najmłodszego pokolenia) oraz edukacja w starości (osoby starsze).

Więcej informacji na
https://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/seniorzy/art,9664,polityka-spoleczna-wobec-osob-starszych-2030-bezpieczenstwo-uczestnictwo-solidarnosc-prezentacja-zalozen.html

Raport nt. kultury i UTW

 

Zachęcamy do zapoznania się z raportem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

pt. "Rola UTW w procesie aktywizacji kulturalnej seniorów".

Porozumienie o współpracy Sądeckiego UTW ze Starostwem Nowosądeckim

 
11 stycznia 2018 r. Starosta Nowosądecki Marek Pławiak i prezes Stowarzyszenia Sądecki Uniwersytet Trzeciego Wieku Wiesława Borczyk podpisali  Porozumienie o współpracy w 2018 roku.
Tak jak w latach poprzednich Powiat zapewni Sądeckiemu UTW pomieszczenia na działalność. Udzieli też merytorycznego wsparcia przy pozyskiwaniu środków zewnętrznych na działalność edukacyjną i aktywizującą seniorów Sądecczyzny. Uniwersytet pomoże przy opracowaniu Sądeckiej Polityki Senioralnej. W jego siedzibie przy ul Jagiellońskiej 18, w każdy piątek od godz. 9 do 10 udzielane będą porady prawne dla organizacji pozarządowych z terenu powiatu nowosądeckiego.

Więcej na stronie:

http://www.nowosadecki.pl/pl/kolejny-rok-wspolpracy-powiatu-z-uniwersytetem-trzeciego-wieku 

 

Źródło: link powyżej