Przejdź do treści

STATUT

STATUT
Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń Uniwersytetów Trzeciego Wieku


Spis treści:


Rozdz. 1. Postanowienia ogólne
Rozdz. 2. Cele i formy działania
Rozdz. 3. Członkowie, ich prawa i obowiązki
Rozdz. 4. Władze Federacji UTW
Rozdz. 5. Majątek Federacji UTW
Rozdz. 6. Działalność gospodarcza
Rozdz. 7. Zmiany Statutu i rozwiązanie Federacji UTW
Rozdz. 8. Postanowienia przejściowe
Rozdz. 9. Postanowienia końcowe

Rozdział 1
Postanowienia ogólne

§ 1

1. Ogólnopolski Związek Uniwersytetów Trzeciego Wieku pod nazwą Ogólnopolska Federacja Stowarzyszeń Uniwersytetów Trzeciego Wieku, zwany dalej Federacją UTW, zrzesza Uniwersytety Trzeciego Wieku. Przez Uniwersytety Trzeciego Wieku rozumie się te organizacje pozarządowe, które posiadają osobowość prawną i w zakresie zadań statutowych  prowadzą  w szczególności aktywną i ciągłą działalność edukacyjną lub aktywizującą na rzecz osób starszych albo działalność  w zakresie  ochrony praw osób starszych.

2. Siedzibą Federacji UTW jest Nowy Sącz.

3. Federacja UTW działa przy zachowaniu zasad dobrowolności, równouprawnienia i otwartości.

4. Przystąpienie do Federacji UTW nie narusza samodzielności stowarzyszeń członkowskich.

5. Federacja UTW opiera swoją działalność na pracy społecznej przedstawicieli swoich członków.
Do prowadzenia swoich spraw może zatrudniać pracowników. Przedstawiciele członków  Federacji UTW, w tym członkowie władz, mogą być zatrudniani w Federacji UTW zarówno w oparciu o stosunek pracy jak i stosunki cywilnoprawne.

6. Federacja UTW może prowadzić działalność statutową odpłatnie i nieodpłatnie. Decyzję w tym zakresie podejmuje Zarząd.

7. Federacja UTW reprezentuje swoich członków. Inne organizacje Federacja UTW może reprezentować oraz działać w ich interesie, na ich wniosek.

8. Terenem działania Federacji UTW jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej. Dla właściwego realizowania swoich celów Federacja UTW może prowadzić działalność również poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

9. Federacja UTW może być członkiem organizacji międzynarodowych o podobnych celach statutowych.

10. Symbol ( logo) i nazwa Ogólnopolska Federacja Stowarzyszeń Uniwersytetów Trzeciego Wieku są prawnie chronione.

11. Nazwa Federacji UTW w języku angelskin: Polish Association of Universities of the Third Age.

12. Czas trwania Federacji UTW jest nieograniczony.

§ 2

1. Federacja UTW działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. 01.79.855 z późn. zm.), ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. 03.96.873 z późn. zm.) oraz na podstawie niniejszego statutu.

2. Federacja UTW posiada osobowość prawną.

Rozdział 2.
Cele i formy działania

§ 3

Celem Federacji UTW jest:

a) zrzeszanie stowarzyszeń, prowadzących działalność statutową w zakresie edukacji i aktywizacji osób starszych oraz udzielanie im wsparcia organizacyjnego, prawnego, logistycznego i finansowego;

b) reprezentacja uniwersytetów trzeciego wieku należących do Federacji UTW na forum ogólnopaństwowym i międzynarodowym, wobec sektora publicznego i innych środowisk;

c) wspieranie działalności statutowej członków Federacji UTW;

d) rzecznictwo interesów w sprawach wspólnych członków Federacji UTW; inicjowanie i opiniowanie projektów aktów prawnych na szczeblu lokalnym, regionalnym i krajowym;

e) rozwijanie współpracy, kształtowanie standardów działania oraz umacnianie poczucia tożsamości środowiska uniwersytetów trzeciego wieku;

f) kształtowanie sprzyjających postaw społecznych wobec działalności członków Federacji UTW;

g) dbałość o wysoki poziom działalności edukacyjnej członków Federacji UTW, we współpracy z uczelniami wyższymi, środowiskiem akademickim, instytucjami naukowo – badawczymi, pracownikami naukowymi oraz jednostkami oświatowymi;

h) działalność na rzecz ochrony zdrowia oraz ułatwienia dostępu do służby zdrowia w szczególności dla osób starszych;

i) działalność na rzecz osób starszych w tym emerytów, rencistów, bezrobotnych, osób poszkodowanych w wyniku przestępstw;

j) współpraca z administracją publiczną wszystkich szczebli, z krajowymi oraz zagranicznymi uniwersytetami trzeciego wieku i ich związkami, organizacjami pozarządowymi  oraz innymi podmiotami;

k) pozyskiwanie środków, zarówno ze źródeł krajowych jak i zagranicznych, na finansowanie realizacji celów statutowych Federacji UTW;

l) tworzenie warunków sprzyjających aktywnej współpracy międzypokoleniowej;

m) działalność na rzecz poprawy warunków bytowych i socjalnych osób starszych, w tym osób niepełnosprawnych i bezrobotnych, w szczególności przeciwdziałanie ich dyskryminacji i wykluczeniu społecznemu.


§ 4


Wyżej wymienione cele Federacja UTW realizuje w następujących obszarach:

a) nauki, edukacji, oświaty i wychowania;

b) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji;

c) ekologii i ochrony dziedzictwa przyrodniczego;

d) ochrony i promocji zdrowia, kultury fizycznej, sportu, turystyki  i rekreacji;

e) porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym;

f) integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy międzynarodowej;

g) promocji i organizacji wolontariatu oraz działalności charytatywnej;

h) pomocy społecznej, przeciwdziałania marginalizacji i wykluczeniu;

i) pomocy prawnej;

j) upowszechnianie i ochrona praw konsumentów;

k) upowszechnianie, ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji;

l) nowoczesnych technologii ( komputery, Internet, e- learning itp.);

m) integracji społecznej, w tym integracji międzypokoleniowej;

n) rozwoju regionalnego i lokalnego;

o) promocji i informacji.

§ 5

1. Federacja UTW realizuje swoje cele poprzez:

a) prowadzenie działalności edukacyjnej i szkoleniowej w tym  z wykorzystaniem nowoczesnych technologii (np. e – learning);

b) organizowanie kongresów, forów, konferencji i debat;

c) organizowanie wykładów, seminariów, szkoleń, warsztatów, odczytów, spotkań, prelekcji, konkursów, wystaw, koncertów i festiwali;

d) prowadzenie działalności wydawniczej;

e) prowadzenie działalności informacyjno – promocyjnej;

f) prowadzenie działalności badawczej,

g) prowadzenie działalności doradczej w tym zwłaszcza w zakresie spraw obywatelskich i prawnych;

h) prowadzenie punktu informacyjno – doradczego;

i) prowadzenie baz danych organizacji seniorskich w tym w szczególności  uniwersytetów trzeciego wieku;

j) prowadzenie portali internetowych;

k) wdrażanie standardów działania uniwersytetów trzeciego wieku;

l) wymianę doświadczeń pomiędzy organizacjami seniorskimi i upowszechnianie przykładów tzw. „dobrych praktyk”;

m) przekazywanie informacji organizacjom seniorskim w sprawach ważnych, w tym w szczególności w zakresie zmieniających się przepisów prawa czy też możliwych źródłach dofinasowania działalności statutowej,

n) organizowanie spotkań i imprez integracyjnych i aktywizacyjnych;

o) organizację imprez okolicznościowych włączających Federację UTW w aktualne problemy społeczne ze szczególnym uwzględnieniem środowisk seniorskich;

p) występowanie z wnioskami i opiniami do właściwych władz, urzędów, instytucji, organizacji i fundacji w sprawach związanych z działalnością Federacji UTW,

q) rzecznictwo interesów organizacji seniorskich w kraju na szczeblu lokalnym, regionalnym, centralnym i międzynarodowym;

r) współpracę z instytucjami państwowymi i samorządowymi, z uczelniami wyższymi w kraju i za granicą, instytucjami badawczymi oraz organizacjami pozarządowymi w zakresie zgodnym z celami Federacji UTW oraz współpracę z podmiotami wykazującymi zainteresowanie jej celami;

s) ustanawianie wyróżnień i odznak honorowych i nadawanie ich osobom fizycznym, osobom prawnym i instytucjom zasłużonym dla celów Federacji UTW.

2. Statutowa działalność, o której mowa w ust. 1 jest działalnością statutową prowadzoną przez Federację UTW jako działalność nieodpłatna.

3. Federacja UTW może prowadzić odpłatną działalności pożytku publicznego.

4. Odpłatną działalność pożytku publicznego Federacja UTW  może prowadzić w zakresie określonym w ust. 1 lit. „a-k”, „m-o” i „q”.

5. Decyzję w zakresie prowadzenia danego działania w formie odpłatnej bądź nieodpłatnej podejmuje Zarząd w drodze uchwały.

6. Prowadzona przez Federację UTW odpłatna działalność statutowa podlega wyodrębnieniu w sposób zapewniający należytą identyfikację pod względem organizacyjnym i rachunkowym zgodnie z właściwymi przepisami o rachunkowości.

7. Przychód z odpłatnej działalności pożytku publicznego służy wyłącznie prowadzeniu działalności statutowej i nie może być przeznaczony do podziału pomiędzy jego członków.

Rozdział 3
Członkowie, ich prawa i obowiązki


§ 6

Członkowie Federacji UTW dzielą się na:

a) członków zwyczajnych;
b) członków wspierających;
c) członków honorowych.

§ 7

1.Członkiem zwyczajnym może być stowarzyszenie, które złoży pisemną deklarację przystąpienia do Federacji UTW, zobowiąże się do przestrzegania Statutu oraz zostanie przyjęte uchwałą Zarządu.

2. Członek zwyczajny jest reprezentowany w Federacji UTW przez pisemnie upoważnioną do tego osobę fizyczną, zgodnie z obowiązującymi przepisami wewnątrz danego stowarzyszenia.

3. Członek zwyczajny Federacji UTW ma prawo do zmiany osoby reprezentującej go w Federacji UTW.

4. Osoba wybrana do władz Federacji UTW przestaje pełnić swoje funkcje w przypadku cofnięcia jej upoważnienia przez Stowarzyszenie, które reprezentuje. Przedstawiciel wskazany przez członka zwyczajnego Federacji UTW może w uzasadnionych przypadkach upoważnić pisemnie inną osobę do zastępowania w pracach organów.

5.Osoba wybrana do władz Federacji UTW, będąca przedstawicielem członka Federacji UTW, przestaje pełnić swoje funkcje również w przypadku wystąpienia członka zwyczajnego ze struktur Federacji UTW. Oświadczenie o wystąpieniu ze struktur Federacji UTW jest równoznaczne z cofnięciem upoważnienia przedstawicielowi danego Stowarzyszenia reprezentującego go na forum Federacji UTW. Stosuje się odpowiednio § 33 bez konieczności pisemnej indywidualnej rezygnacji danego przedstawiciela członka zwyczajnego.

6. Postanowienia § 7 pkt 5 nie stosuje się do członków władz o których mowa  § 25 pkt 3 statutu.


§ 8

1.Przyjęcie członka zwyczajnego Federacji UTW następuje na pisemny wniosek zainteresowanego Stowarzyszenia, w drodze uchwały Zarządu. Wniosek o przyjęcie w poczet członków Federacji powinien być sporządzony przez właściwy organ danego Stowarzyszenia, stosownie do postanowień jego statutu.

2.Uchwałę o odmowie przyjęcia Stowarzyszenia w poczet członków Federacji UTW, Zarząd  powinien pisemnie uzasadnić.

3.Od uchwały Zarządu o odmowie przyjęcia w poczet członków zainteresowanemu Stowarzyszeniu przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania. Uchwała Walnego Zebrania jest ostateczna.

4.Odwołanie składa się za pośrednictwem Zarządu w terminie jednego miesiąca od dnia podjęcia uchwały przez Zarząd. Odwołanie złożone po terminie nie podlega rozpatrzeniu przez Walne Zebranie.

§ 9

1. Członek zwyczajny Federacji UTW ma następujące prawa:
a) czynne i bierne prawo wyborcze do władz Federacji UTW,
b) prawo uczestniczenia w działaniach wynikających z celów statutowych Federacji UTW,
c) prawo zgłaszania opinii, wniosków i postulatów w sprawach dotyczących działalności Federacji UTW,
d) prawo do korzystania z pomocy Federacji UTW na zasadach określonych przez Zarząd.

2. Członek zwyczajny ma następujące obowiązki:
a) brania czynnego udziału w realizacji celów statutowych Federacji UTW,
b) przestrzegania postanowień Statutu i uchwał władz Federacji UTW,
c) regularnego opłacania składek członkowskich, w wysokości i w sposób określony przez
Walne Zebranie,
d) dbałości o dobre imię Federacji UTW oraz wzrost jej roli i znaczenia.

§ 10

1. Członkiem wspierającym Federacji UTW może zostać każda krajowa a także zagraniczna osoba fizyczna i prawna, która uznaje Statut Federacji UTW i zasady programowe Federacji UTW, złoży pisemną deklarację przystąpienia do Federacji UTW oraz zadeklaruje pomoc merytoryczną, rzeczową lub finansową.

2. Uchwałę o przyjęciu członka wspierającego podejmuje Zarząd na wniosek zainteresowanego.
3.W razie odmowy przyjęcia w poczet członków wspierających stosuje się odpowiednio § 8 ust.3 i 4 statutu.

§ 11

1. Członek wspierający Federacji UTW ma prawo:
a) uczestniczenia w działaniach wynikających z celów statutowych Federacji UTW,
b) zgłaszania opinii, wniosków i postulatów w sprawach dotyczących działalności Federacji UTW.
2. Członek wspierający zobowiązany jest do wywiązywania się z zadeklarowanej pomocy
merytorycznej, rzeczowej lub finansowej dla Federacji.


§ 12

1. Członkiem honorowym może zostać krajowa i zagraniczna osoba fizyczna, która szczególnie zasłużyła się dla Federacji UTW.

2. Nadanie członkostwa honorowego następuje uchwałą Walnego Zebrania na wniosek Zarządu, za zgodą tej osoby fizycznej.


§ 13

1. Członek honorowy Federacji UTW ma prawo:
a) uczestniczenia w działaniach wynikających z celów statutowych Federacji UTW;
b) zgłaszania opinii, wniosków i postulatów w sprawach dotyczących działalności Federacji.
2. Członkowie honorowi nie mają obowiązku opłacania składek.


§ 14

Ustanie członkostwa następuje wskutek:
a) rozwiązania członkowskiego Stowarzyszenia lub utraty osobowości prawnej z innego powodu;
b) pisemnego złożenia rezygnacji z członkostwa w Federacji UTW po uprzednim uregulowaniu składek członkowskich i innych zobowiązań;
c) pozbawienia członkostwa uchwałą Walnego Zebrania z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych zobowiązań, przez okres przekraczający 6 miesięcy;
d) pozbawienia członkostwa uchwałą Walnego Zebrania w razie stwierdzenia rażącego naruszenia zasad statutowych, nieprzestrzegania uchwał i regulaminów, działania na szkodę Federacji;
e) śmierci osoby fizycznej lub utraty osobowości prawnej członka wspierającego;

§ 15

Zarząd ma prawo zawiesić z przyczyn, o których mowa w § 14 lit. d członka Federacji UTW w jego prawach do czasu podjęcia uchwały przez Walne Zebranie


Rozdział 4
Władze Federacji UTW

§ 16

1. Władzami Federacji UTW są:
a) Walne Zebranie,
b) Zarząd,
c) Komisja Rewizyjna.
2.Kadencja wszystkich władz Federacji UTW trwa 4 lata.
3.Uchwały wszystkich władz Federacji UTW zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, o ile postanowienia Statutu nie stanowią inaczej. W razie równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego obrad.
4.Członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej mogą ubiegać się o pełnienie swych funkcji w kolejnych kadencjach.

§ 17

1.Najwyższą władzą Federacji UTW jest Walne Zebranie
2. Walne Zebranie może być:
a) zwyczajne;
b) nadzwyczajne.

§ 18


Walne Zebranie zwoływane jest co najmniej raz na cztery lata jako sprawozdawczo – wyborcze.


§ 19


1. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy, na pisemny wniosek Komisji Rewizyjnej lub na pisemny wniosek co najmniej 1/3 członków zwyczajnych Federacji UTW, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty złożenia wniosku.
2. Nadzwyczajne Walne Zebranie może rozpatrywać wyłącznie sprawy, dla których rozpatrzenia zostało zwołane.


§ 20


O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania Zarząd zawiadamia pisemnie (listem poleconym, faxem, pocztą elektroniczną ) wszystkich członków Federacji UTW na co najmniej 14 dni przed datą posiedzenia.


§ 21


1. W Walnym Zebraniu mogą brać udział z głosem stanowiącym wszyscy członkowie zwyczajni, każdy reprezentowany przez jednego przedstawiciela upoważnionego przez statutowy organ członka zwyczajnego, w formie pisemnej.
2. Każdemu członkowi zwyczajnemu przysługuje jeden głos.


§ 22


Członkowie wspierający i honorowi mogą uczestniczyć w Walnym Zebraniu z głosem doradczym.


§ 23


Do kompetencji Walnego Zebrania należy:
a) uchwalanie programów działania Federacji UTW,
b) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
b) dokonywanie zmian w Statucie,
c) uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zebrania,
d) wybór i odwołanie Prezesa Zarządu, Zarządu i Komisji Rewizyjnej, w głosowaniu jawnym lub tajnym, po uprzednim podjęciu uchwały w sprawie trybu głosowania,
f) udzielanie lub odmowa udzielenia absolutorium Zarządowi,
g) uchwalanie wysokości składek członkowskich, 
h) rozpatrywanie spraw i podejmowanie uchwał w sprawach odwołań od uchwał Zarządu,
i) nadawanie tytułu członka honorowego Federacji UTW,
j) podejmowanie uchwał o rozwiązaniu Federacji UTW i przeznaczeniu jej majątku,
k) podejmowanie uchwał w innych sprawach niezastrzeżonych do kompetencji pozostałych organów Federacji UTW.

§ 24

Uchwały Walnego Zebrania podejmowane są zwykłą większością głosów, w pierwszym
terminie- w obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania. W przypadku braku kworum Zarząd zwołuje Walne Zebranie w drugim terminie. Drugi termin Walnego Zebrania może być wyznaczony w ten sam dzień pół godziny po zakończeniu  pierwszego terminu pod warunkiem, iż możliwość taka została przewidziana w zawiadomieniu o Walnym Zebraniu. W drugim terminie Walne Zebranie podejmuje uchwały niezależnie od liczby członków na nim reprezentowanych.

§ 25

1. Zarząd Federacji UTW składa się z 5-9 członków, w tym Prezesa, wybieranych spośród uprawnionych przedstawicieli członków Federacji UTW, przez Walne Zebranie.

2. Kandydata na członka Zarządu ma prawo zgłosić każdy członek zwyczajny Federacji UTW.
3. Do Zarządu mogą być powołane również osoby nie będące przedstawicielami członków zwyczajnych Federacji UTW – osoby spoza Federacji UTW.
4. Osoby o których mowa w pkt 3. nie mogą przekroczyć 1/3 ogólnej liczby składu Zarządu.
5. Osoby o których mowa w pkt 3. winny posiadać odpowiednie kwalifikacje tj. w szczególności wyższe wykształcenie oraz doświadczenie w zakresie zarządzania oraz pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych.


§ 26

Prezes Zarządu wybierany jest przez Walne Zebranie spośród osób uprzednio wybranych do Zarządu.


§ 27

Na pierwszym posiedzeniu, które odbywa się niezwłocznie po wyborze, Zarząd wybiera ze swojego grona dwóch Wiceprezesów, Skarbnika i Sekretarza.


§ 28

1.Posiedzenia Zarządu  odbywają się co najmniej dwa razy w roku.
2.Posiedzenie Zarządu może zostać zwołane na wniosek Prezesa Zarządu albo  co najmniej dwóch członków Zarządu albo Komisji Rewizyjnej.
3.W posiedzeniach Zarządu mogą brać udział z głosem doradczym członkowie Komisji Rewizyjnej i zaproszeni goście.


§ 29

Tryb zwoływania posiedzeń Zarządu i regulamin jego pracy uchwala Zarząd.


§ 30


Do kompetencji Zarządu należy:
a) kierowanie działalnością Federacji UTW zgodnie ze statutem, uchwałami Walnego Zebrania i przepisami prawa;
b) zarządzanie majątkiem Federacji UTW, w tym przyjmowanie darowizn, zapisów i spadków;
c) podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego i ruchomego;
d) składanie pisemnych sprawozdań merytorycznych i finansowych ze swojej działalności Walnemu Zebraniu;
e) opracowanie, uchwalanie i realizacja budżetu Federacji UTW;
f) zwoływanie i przygotowanie posiedzeń Walnego Zebrania;
g) powoływanie Rady Programowo – Naukowej Federacji UTW;
h) utworzenie biura Zarządu i uchwalenie regulaminu jego działania;
i) zatrudnianie dyrektora biura oraz innych osób w oparciu o stosunek pracy i stosunki cywilnoprawne;
j) uchwalanie regulaminu pracy Zarządu;
k) przyjmowanie nowych członków;
l) powoływanie pełnomocników Zarządu;
ł) powoływanie komisji merytorycznych i zespołów roboczych;
m) uchwalanie regulaminu płatności składek członkowskich oraz trybu ich egzekwowania;
n) podjęcie uchwały o rozpoczęciu działalności gospodarczej, prowadzenie i organizowanie tej działalności;
o) podjęcie uchwały w sprawie rejestracji statusu organizacji pożytku publicznego;

§ 31

  1. Do składania oświadczeń woli we wszystkich sprawach majątkowych i niemajątkowych Federacji UTW, w tym do zaciągania zobowiązań i zawierania umów w imieniu Federacji UTW uprawniony jest prezes zarządu jednoosobowo albo wiceprezes zarządu i inny członek Zarządu działający łącznie albo dwóch pełnomocników Zarządu działających łącznie, z zastrzeżeniem ust. 2.
  2. W umowach pomiędzy Federacją UTW a członkiem zarządu oraz w sporach z nim, Federację UTW reprezentuje członek komisji rewizyjnej wskazany w uchwale tego organu lub pełnomocnik powołany uchwałą walnego zebrania.
  3. Walne zebranie jest organem uprawnionym do powołania pełnomocnika/pełnomocników do reprezentowania Federacji UTW w umowach między Federacją UTW a członkiem zarządu oraz w sporach między Federacją UTW a członkiem zarządu.
  4. Komisja rewizyjna jest organem uprawnionym do wyznaczenia swojego przedstawiciela  do reprezentowania Federacji UTW w umowach między Federacją UTW a członkiem zarządu oraz w sporach między Federacją UTW a członkiem zarządu.
  5. Zarząd uprawniony jest do ustanowienia pełnomocnika/pełnomocników zarządu, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4. Uchwała w sprawie ustanowienia pełnomocnika określa przedmiot umocowania.


§ 32

W przypadku ustąpienia Prezesa Zarządu, Zarząd powierza jednemu z Wiceprezesów pełnienie obowiązków Prezesa do czasu najbliższego Walnego Zebrania, które wybierze Prezesa w trybie określonym w Statucie.


§ 33

1. W przypadku rezygnacji z pełnienia funkcji członka Zarządu – członka nie będącego Prezesem – Zarząd może uzupełnić swój skład przez podjęcie uchwały w sprawie dokooptowania członków Zarządu.
2. Zarząd w uchwale w sprawie dokooptowaniu członków Zarządu, w związku z rezygnacją osób uprzednio pełniących te funkcje poinformuje najbliższe Walne Zebranie.
3. W drodze kooptacji – w danym roku kalendarzowym – nie może zostać powołanych więcej niż 1/3 ogólnej liczby członków Zarządu.

§ 34

Komisja Rewizyjna jest wewnętrznym organem kontroli działalności Federacji UTW.


§ 35

1. Komisja Rewizyjna składa się z 3-5 członków, wybieranych spośród uprawnionych przedstawicieli członków Federacji UTW, przez Walne Zebranie.

2. Kandydata na członka Komisji Rewizyjnej ma prawo zgłosić każdy członek zwyczajny Federacji UTW.
3. Na pierwszym posiedzeniu, które odbywa się niezwłocznie po wyborze, Komisja Rewizyjna wybiera ze swojego grona Przewodniczącego i Zastępcę Przewodniczącego.
4. Członkowie Komisji Rewizyjnej wykonują swoje funkcje nieodpłatnie.
5. Członkowie Komisji Rewizyjnej:

a) nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,

b) nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,

c) mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż określone w art. 8 pkt 8 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi.

§ 36

1. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
a) badanie wykonania budżetu, gospodarki finansowej oraz rachunkowości Federacji UTW,
b) kontrolowanie zgodności działalności Zarządu ze Statutem, uchwałami Walnego Zebrania i przepisami powszechnie obowiązującymi,
c) wnioskowanie o udzielenie lub nieudzielenie absolutorium Zarządowi.
2. Tryb pracy Komisja określa w uchwalonym przez siebie regulaminie pracy Komisji Rewizyjnej.

§ 37

1. W przypadku rezygnacji z pełnienia funkcji członka Komisji Rewizyjnej Komisja może uzupełnić swój skład przez kooptację osoby, będącej upoważnionym przedstawicielem członka zwyczajnego Federacji UTW.
2. Komisja Rewizyjna o powyższej zmianie poinformuje najbliższe Walne Zebranie.
3.W drodze kooptacji – w danym roku kalendarzowym –  nie może zostać powołana więcej niż 1/3 członków Komisji Rewizyjnej.

Rozdział 5
Majątek Federacji.


§ 38

1. Majątek Federacji UTW stanowią środki pieniężne, nieruchomości, ruchomości, prawa majątkowe oraz fundusze.
2. Źródłami powstania majątku Federacji UTW są:

a) składki członkowskie;

b) darowizny, zapisy i spadki, środki pochodzące z ofiarności prywatnej, zbiórki publiczne;

c) wpływy z działalności statutowej Federacji UTW, w tym z odpłatnej działalności pożytku publicznego;

d) dochody z działalności gospodarczej,

e) dochody z majątku Federacji UTW,

f) dochody z kapitału (odsetki, lokaty, akcje);

g) dotacje, subwencje, kontrakty, środki z funduszy publicznych, granty, zlecenia usług;

h) inne środki finansowe prawnie dozwolone.

§ 39

1. Zasady gospodarki finansowej uchwala Zarząd.

2. Federacja UTW prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.

3. Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy.

4. Wszelkie środki pieniężne przechowywane są na rachunku bankowym Federacji UTW. Dopuszczalne jest wprowadzenie w Federacji UTW obrotu gotówkowego (kasy).

5. Dochód z działalności statutowej służy realizacji celów Federacji UTW i nie może być przeznaczony do podziału pomiędzy jego członków.

6. Nadwyżka przychodów nad kosztami jest w całości przeznaczana na działalność statutową.

7. Federacja UTW nie przyjmuje płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość 15.000 euro – również w drodze więcej niż jednej operacji.

§ 40

Zabrania się:

1) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej “osobami bliskimi”,

2) przekazywania majątku stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

3) wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,

4) zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

Rozdział 6
Działalność gospodarcza


§ 41

Federacja UTW może prowadzić działalność gospodarczą zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

§ 42

1. Zakres działalności gospodarczej określi zarząd w drodze uchwały.

2. Nie można prowadzić odpłatnej działalności statutowej i działalności gospodarczej w odniesieniu do tego samego przedmiotu działalności.

3. Przed rozpoczęciem działalności gospodarczej w danym zakresie, Federacja UTW uzyska wymagane zezwolenie, koncesję lub upoważnienie, jeżeli będzie to wymagane przez przepisy prawa.

§ 43


1. Działalność gospodarczą prowadzoną bezpośrednio przez Federację UTW organizuje Zarząd.
2. Dochód uzyskany z działalności gospodarczej służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między członków Federacji UTW.


§ 44

O podjęciu lub zakończeniu działalności gospodarczej decyduje w drodze uchwały Zarząd Federacji UTW.

Rozdział 7
Zmiany Statutu i rozwiązanie Federacji UTW

§ 45


1. Zmiany statutu uchwala na wniosek Zarządu Walne Zebranie większością 2/3 głosów przedstawicieli członków zwyczajnych, przy obecności co najmniej połowy liczby przedstawicieli członków zwyczajnych uprawnionych do głosowania. Przepis § 24  zdanie drugie i trzecie stosuje się odpowiednio.

2. Rozwiązanie Federacji UTW, uchwala na wniosek Zarządu Walne Zebranie większością 2/3 głosów przedstawicieli członków zwyczajnych, przy obecności co najmniej połowy liczby przedstawicieli członków zwyczajnych uprawnionych do głosowania. Przepis § 24  zdanie drugie i trzecie stosuje się odpowiednio.

3.Walne Zebranie powołuje Komisję Likwidacyjną i wskazuje fundacje i stowarzyszenia charytatywne nie nastawione na zysk, o celach możliwie najbliższych celom Federacji UTW, na których rzecz zostanie przekazany majątek Federacji UTW, pozostały po zaspokojeniu jego zobowiązań.

4. Likwidatorami są członkowie Zarządu Federacji UTW.

Rozdział 8
Postanowienia przejściowe

§ 46


Postanowienia statutu dotyczące wyboru władz Federacji UTW znajdują odpowiednie zastosowanie do wyboru pierwszych władz Federacji UTW. Kompetencje zastrzeżone dla Walnego Zebrania Członków wykonuje Zebranie Założycieli.

Rozdział 9
Postanowienia końcowe

§ 47


Niniejszy Statut Federacji UTW wchodzi w życie z dniem jego uchwalenia.

Przewodniczący Zebrania                                            Sekretarz Zebrania