Przejdź do treści

Korzyści dla członków

Korzyści dla członków Federacji

Głównym celem działania Federacji jest zrzeszanie stowarzyszeń prowadzących działalność statutową w zakresie edukacji i aktywizacji osób starszych oraz udzielanie im wsparcia:

  • organizacyjnego,
  • prawnego,
  • logistycznego,
  • finansowego.

1. Bezpłatna pomoc i wsparcie Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń Uniwersytetów Trzeciego Wieku dla jej członków – stowarzyszeń UTW, obejmuje następujące działania: opracowanie diagnozy potrzeb i problemów stowarzyszeń UTW w zakresie organizacji, logistyki, kadr, finansów i innych; opracowana diagnoza pozwoli na przygotowanie przez Federację projektów o dofinansowanie niezbędnych potrzeb w stowarzyszeniach UTW, występowanie do właściwych urzędów i instytucji, pozyskiwanie sponsorów i darczyńców itp. Opracowanie w/w diagnozy umożliwi Federacji UTW przedstawienie właściwym urzędom i instytucjom zbiorczych potrzeb Stowarzyszeń UTW w kraju.

2. Udzielanie informacji i prowadzenie doradztwa dla członków Federacji, w ramach Punktu Konsultacyjno-Doradczego Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń Uniwersytetów Trzeciego Wieku, w którym można uzyskać porady i konsultacje prawne, organizacyjne, finansowe oraz dotyczące sporządzania projektów dotacyjnych itp. W Punkcie można również uzyskać informacje jak przygotować procedurę założenia nowego stowarzyszenia UTW.

Kontakt z Punktem Konsultacyjno-Doradczym:
» telefoniczny: (0-18) 443 57 08; tel.kom. 696 95 20 16,
» mailowy: federacjautw@interia.eu
» osobisty (po wcześniejszym uzgodnieniu terminu) – ul. Jagiellońska 18; 33-300 Nowy Sącz; 

Kadra Punktu Konsultacyjno-Doradczego: doradztwo prowadzą wolontariusze i współpracownicy Federacji UTW (prawnicy, ekonomiści, księgowi, specjaliści ds. zarządzania, marketingu i public relations). Koordynatorem Punktu i głównym doradcą jest Wojciech Nalepa – radca prawny, doradca, autor i koordynator wielu projektów dla organizacji pozarządowych. Współpracuje z Federacją od początku jej powstania.

3. Działalność szkoleniowa i instruktażowa dla Prezesów i Członków Zarządów oraz Komisji Rewizyjnych Stowarzyszeń UTW w zakresie zarządzania organizacją pozarządową – stowarzyszeniem UTW – w następujących obszarach:

A) organizacyjno-prawnym,
B) finansowo-księgowym,
C) współpracy z samorządem lokalnym i organizacjami pozarządowymi,
D) współpracy z uczelniami wyższymi, instytutami badawczymi itp.
E) współpracy z mediami-public relations,
F) współpracy międzynarodowej stowarzyszeń UTW,
G) przygotowania projektów o dofinansowanie działalności statutowej ze środków krajowych i zagranicznych.

4. Organizowanie konferencji, seminariów i warsztatów tematycznych, we współpracy z urzędami, instytucjami, uczelniami wyższymi i innymi jednostkami, w zakresie poprawy warunków życia osób starszych, pokolenia 50 +.

5. Opracowanie, przy udziale Stowarzyszeń UTW – członków Federacji bazy tzw. “dobrych praktyk”. Baza zawierać będzie opisy ciekawszych przedsięwzięć i inicjatyw realizowanych przez Stowarzyszenia UTW w Polsce. Uwzględniając potrzeby i wnioski Stowarzyszeń UTW Federacja podejmuje inicjatywy mające na celu pozyskanie środków finansowych na organizację i przeprowadzenie w/w działań. W związku z powyższym Federacja w szczególności występuje z wnioskami o dotacje do różnego rodzaju grantodawców (np. jednostki samorządu terytorialnego, ministerstwa, fundacje, fundusze europejskie itp.) oraz poszukuje i pozyskuje sponsorów i darczyńców.