Przejdź do treści

BEZPIECZNA I DOSTĘPNA TURYSTYKA SENIORALNA W POLSCE

  Od 1 maja 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. Ogólnopolska Federacja Stowarzyszeń Uniwersytetów Trzeciego Wieku z siedzibą w Nowym Sączu realizuje projekt pt. Bezpieczna i dostępna turystyka senioralna w Polsce

  Zadanie publiczne pn. „Bezpieczna i dostępna turystyka senioralna w Polsce”
  dofinansowano ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki zgodnie z zawartą
  umową nr 2023/0060/1906/UDOT/DT/BP z dnia 14 czerwca 2023 r.

  Głównym celem projektu jest zwiększenie poziomu bezpieczeństwa turystów-seniorów poprzez:

  • podnoszenie ich świadomości na temat zagrożeń mogących wystąpić podczas podejmowania aktywności turystycznej, możliwości ich zapobiegania oraz zasad postępowania w przypadku ich zaistnienia,
  • upowszechnienie informacji na temat zasad funkcjonowania rynku usług turystycznych oraz praw im przysługujących jako konsumentom tych usług,
  • upowszechnianie działań dotyczących udogodnień i rozwiązań w podróżowaniu dla osób starszych,
  • wzrost kompetencji, tj. wiedzy i umiejętności liderów i przedstawicieli organizacji seniorskich oraz członków gminnych rad seniorów w zakresie bezpiecznego planowania i organizowania aktywności fizycznej osób starszych w formie turystyki. 

   GRUPA DOCELOWA

  Grupę docelową projektu stanowią osoby starsze mieszkające na terenie naszego kraju tj. osoby w wieku 60+, w tym osoby będące liderami/przedstawicielami organizacji seniorskich oraz członkami gminnych rad seniorów działających na terenie Polski. 

  ZAPLANOWANE DZIAŁANIA

  • przeprowadzenie ogólnopolskiej, prowadzonej wielotorowo, kampanii edukacyjno-informacyjnej pn. „Bezpieczna i dostępna turystyka senioralna w Polsce”,
  • zorganizowanie ogólnopolskiej konferencji pn. „Forum Turystyki Senioralnej”,
  • zorganizowanie cyklu szkoleniowo-doradczego pn. „Akademia Animatorów Bezpiecznej Turystyki Senioralnej”,
  • prowadzenie Punktu Informacyjno-Doradczego „Świadomy Senior – Bezpieczny Turysta”. 

  ZAPLANOWANE REZULTATY

  Zrealizowana zostanie ogólnopolska kampania edukacyjno-informacyjna „Bezpieczna i dostępna turystyka senioralna w Polsce”, w ramach której:

  • opracowane zostaną 3 artykuły merytoryczne z zakresu szerokorozumianego bezpieczeństwa w turystyce, które opublikowane zostaną na łamach Ogólnopolskiego Biuletynu UTW,
  • opracowane i wydane zostaną 2 broszury edukacyjno-informacyjne: „SENIOR W PODROŻY, CZYLI MAM PRAWO DO…” , „SENIOR W BIURZE PODROŻY, CZYLI UMOWA JEST JUŻ GOTOWA”, które następnie będą dystrybuowane do 1100 podmiotów – organizacji seniorskich i gminnych rad seniorów działających na terenie kraju,
  • opracowanych i opublikowanych na profilu Federacji UTW na Facebooku [@federacjautw ] zostanie co najmniej 40 postów upowszechniających informacje dot. zasad bezpieczeństwa w turystyce senioralnej, funkcjonowania rynku usług turystycznych, udogodnień i rozwiązań w podróżowaniu dla osób starszych,
  • zorganizowana zostanie jednodniowa, ogólnopolska konferencja pn. „Forum Turystyki Senioralnej”, w której weźmie udział co najmniej 80 uczestników, w szczególności liderów/przedstawicieli seniorskich organizacji pozarządowych oraz członków gminnych rad seniorów,
  • zorganizowane zostaną 3 edycji warsztatów pn. „Akademia Animatorów Bezpiecznej Turystyki Senioralnej”, a dla ich uczestników zostanie wdrożone indywidualne doradztwo w wymiarze 4 godzin na każdego uczestnika, łączny wymiar 144 godziny, w ramach którego udzielonych zostanie co najmniej 90 porad i konsultacji,
  • w ramach Punktu Informacyjno-Doradczego „Świadomy Senior – Bezpieczny Turysta” odbędzie się łącznie 160 godzin efektywnych dyżurów specjalistów – doradców, w ramach których udzielonych zostanie co najmniej 105 informacji/porad/ konsultacji. Zakłada się, że z usług Punktu skorzysta co najmniej 70 osób.
  • Ze wsparcia projektowego skorzysta bezpośrednio co najmniej 150 niepowtarzalnych beneficjentów, a pośrednio – ok. 1100 podmiotów – organizacji seniorskich i gminnych rad seniorów działających na terenie kraju.