Przejdź do treści

Pierwsze posiedzenie Rady ds. Polityki Senioralnej – kadencja 2024-2026

  1 marca 2024 r., w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w Warszawie, odbyło się inauguracyjne posiedzenie Rady ds. Polityki Senioralnej przy Minister ds. Polityki Senioralnej Marzenie Okle-Drewnowicz wybranej na kadencję 2024-2026.

  Rada do spraw Polityki Senioralnej jest organem opiniodawczo-doradczym Ministra do spraw Polityki Senioralnej. Do jej zadań należy:
  1) opracowywanie kierunków działań adresowanych na rzecz osób starszych w Polsce;
  2) inicjowanie, wspieranie i promowanie rozwiązań z zakresu polityki senioralnej;
  3) przedstawianie Ministrowi propozycji rozwiązań na rzecz rozwoju systemu wsparcia osób starszych.

  Skład Rady [kadencja 2024-2026]:

  • prof. Piotr Błędowski – profesor nauk społecznych, polityk społeczny i gerontolog, twórca badań „Polska Starość”, „Pol-Senior” i „Pol-Senior2”
  • dr Marek Bochowicz – aktywista senioralny, wykładowca, wiceprzewodniczący Ogólnopolskiego Porozumienia o Współpracy Rad Seniorów
  • Wiesława Borczyk – radczyni prawna, społeczniczka, prezeska Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń Uniwersytetów Trzeciego Wieku
  • prof. Beata Bugajska – gerontolożka, urzędniczka samorządowa, pełnomocniczka prezydenta miasta ds. równości, założycielka Humanistycznego Uniwersytetu Seniora
  • Joanna Dolińska-Dobek – urzędniczka samorządowa, twórczyni lokalnych strategii polityki senioralnych, dyrektorka Centrum Aktywności Międzypokoleniowej
  • Teresa Hernik – działaczka społeczna, urzędniczka państwowa i samorządowa, ekspertka ds. społecznych Federacji Przedsiębiorców Polskich, autorka dokumentów i opracowań w dziedzinie polityki senioralnej
  • Agnieszka Jaworska-Martycz – ekspertka w dziedzinie zabezpieczenia społecznego, menedżerka międzynarodowych instytucji finansowych, edukatorka finansowa i emerytalna
  • Krzysztof Kasprzycki – pracownik socjalny, samorządowiec, animator projektów senioralnych, twórca Dziennego Domu Pomocy Społecznej dla seniorów,
  • prof. Kornelia Kędziora-Kornatowska – lekarka, konsultantka wojewódzka w dziedzinie geriatrii, członkini zarządu Kolegium Lekarzy Specjalistów Geriatrii w Polsce, redaktor naczelna czasopisma naukowego Gerontologia Polska
  • Maciej Klimek – kierownik ośrodka pomocy społecznej, pracownik naukowy, badacz pomocy społecznej, twórca i animator lokalnych projektów senioralnych
  • dr Agnieszka Labus – architektka, urbanistka, prekursorka projektowania przyjaznego starzeniu, założycielka Fundacji Laboratorium Architektury 60+
  • Beata Leszczyńska – przedsiębiorczyni, ekspertka w dziedzinie opieki długoterminowej, członkini zarządu organizacji Pracodawcy dla Zdrowia
  • Ewa Milewska – specjalistka w zakresie funduszy unijnych, dyrektorka biura stowarzyszenia Aglomeracja Kalisko-Ostrowska, autorka dokumentów strategicznych dot. polityki społecznej i senioralnej
  • dr Renata Miszczuk – pedagożka, prezeska klastra UTW, założycielka klubów seniora, badaczka polityki senioralnej, aktywistka Fundacji Restart
  • Małgorzata Miś – prezeska Stowarzyszenia Ochrony Konsumentów Aquila, autorka poradników senioralnych, twórczyni innowacji społecznych w dziedzinie dostępności
  • Michał Modro – radca prawny, społecznik, członek gremiów doradczych ds. ochrony zdrowia i pomocy społecznej, ekspert Krajowego Rejestru Domów Opieki
  • Magdalena Osińska-Kurzywilk – specjalistka pielęgniarstwa geriatrycznego, prezeska zarządu fundacji Przemijanie oraz zarządu związku stowarzyszeń Koalicja „Na pomoc niesamodzielnym”
  • dr Elżbieta Ostrowska – społeczniczka, urzędniczka państwowa, Przewodnicząca Zarządu Głównego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów
  • prof. Marta Podhorecka – fizjoterapeutka, pracowniczka naukowa, twórczyni programów senioralnych, członkini polskich i międzynarodowych gremiów medycznych
  • dr Anita Richert-Kaźmierska – ekonomistka, ekspertka w dziedzinie polityki społecznej, urzędniczka samorządowa, twórczyni programów w zakresie deinstytucjonalizacji usług społecznych
  • Beata Rorant – polityczka społeczna, ekspertka w dziedzinie zdrowia publicznego, urzędniczka państwowa, dyrektorka departamentu zdrowia Pracodawców RP
  • Łukasz Salwarowski – dziennikarz, prezes stowarzyszenia MANKO, inicjator ogólnopolskich programów senioralnych, redaktor naczelny czasopisma „Głos Seniora”
  • prof. Barbara Szatur-Jaworska – gerontolożka społeczna, autorka dokumentów strategicznych dot. polityki senioralnej, przewodnicząca komisji ds. osób starszych przy RPO.
  • dr Michał Szczegielniak – administratywista i politolog, koordynator programów polityki senioralnej, badacz srebrnej gospodarki, urzędnik państwowy
  • Dagmara Szymczak – społeczniczka, coach senioralny, założycielka i prezeska Fundacji Dignum
  • Grażyna Śmiarowska – pielęgniarka, urzędniczka, wieloletnia konsultantka wojewódzka w zakresie pielęgniarstwa opieki długoterminowej, prezeska Polskiego Towarzystwa Opieki Długoterminowej
  • Zbigniew Tomczak – aktywista Obywatelskiego Parlamentu Seniorów oraz Polskiego Stowarzyszenia Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera
  • dr Paweł Wiśniewski – naukowiec, społecznik, prezes Stowarzyszenia Niesienia Pomocy „Humanus”, twórca Obserwatorium Centrów Usług Społecznych
  • Przemysław Wiśniewski – dziennikarz, społecznik, twórca Fundacji Zaczyn oraz ośrodka badawczego Instytut Polityki Senioralnej, redaktor naczelny czasopisma „Polityka Senioralna”
  • Anna Wyrozębska – pedagożka, koordynatorka projektów senioralnych, wiceprezeska fundacji „Z miłości do radości”

  Przewodniczącą Rady ds. Polityki Senioralnej została prof. Marta Podhorecka