Przejdź do treści

MOCNA FEDERACJA – sieciuje, partycypuje, inspiruje!

  Od 1 maja 2023 r. do 30  kwietnia 2025 r. Ogólnopolska Federacja Stowarzyszeń Uniwersytetów Trzeciego Wieku z siedzibą w Nowym Sączu realizuje zadanie publiczne pt. Mocna Federacja – sieciuje, partycypuje, inspiruje!, sfinansowane ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030 PROO.

  CEL PROJEKTU

  Zadanie zakłada wdrożenie pakietu różnorodnych działań, które pozwolą na osiągnięcie założonego celu głównego obejmującego rzeczywiste wzmocnienie potencjału instytucjonalnego i merytorycznego Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń UTW czyniące ją jednym z wiodących partnerów władz publicznych w obszarze kształtowania i realizowania polityki wobec osób starszych w Polsce w perspektywie kolejnych lat.

  ZAPLANOWANE DZIAŁANIA

  1. Opracowanie strategii rozwoju Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń UTW.
  2. Organizacja i przeprowadzenie cyklu warsztatowo-doradczego „Akademia Profesjonalnego Fundraisingu”.
  3. Prowadzenie ogólnopolskiego Punktu Konsultacyjno-Doradczego dla organizacji seniorskich.
  4. Upowszechnienie i rozwój działalności platformy partycypacyjnej www.forumseniorow.pl.
  5. Organizacja i przeprowadzenie cyklu regionalnych konferencji pn. „Regionalne Forum Organizacji Seniorskich”.
  6. Wzmocnienie zaplecza merytorycznego, logistycznego i narzędzi komunikacyjnych Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń UTW.

  ZAPLANOWANE REZULTATY

  – główne rezultaty ilościowe:                   

  1/ zostanie opracowana wieloletnia Strategia Rozwoju Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń UTW,
  2/ zostaną zorganizowane łącznie 3 edycje warsztatów „Akademia Profesjonalnego Fundraisingu” każda po 21 godz. lekcyjnych, w każdej weźmie udział średnio 12 uczestników, łącznie 36 osób,
  3/ dla uczestników w/w warsztatów zostanie wdrożone indywidualne wsparcie doradcze/ mentoringowe w wymiarze 4 godzin na każdego uczestnika, łącznie 144 godziny efektywnego wsparcia doradczego,
  4/ w ramach 780 godzin efektywnej pracy ekspertów Wnioskodawcy opracowanych zostanie łącznie 75 opinii, rekomendacji i innych stanowisk merytorycznych w sprawach szeroko rozumianej polityki społecznej wobec osób starszych, które zostaną skonsultowane ze środowiskiem organizacji seniorskich w Polsce a następnie przekazane do właściwych adresatów (m.in. ministrowie, szefowie urzędów centralnych, wojewodowie, marszałkowie województw),
  5/ w ramach działalności Punktu Konsultacyjno-Doradczego odbędzie się 600 godzin efektywnego doradztwa, w ramach których udzielonych zostanie co najmniej 380 porad/konsultacji,
  6/ zostanie zaktualizowana baza teleadresowa organizacji seniorskich w Polsce stanowiąca narzędzie komunikacji wnioskodawcy z podmiotami stanowiącymi główna grupę docelową działań podejmowanych przez sieć,
  7/ zostanie opracowana i uruchomiona zmodernizowana główna strona internetowa – federacjautw.pl,
  8/ zostanie wyremontowane pomieszczenie biurowe przeznaczone do pracy personelu projektu w trakcie jego realizacji jak również po zakończeniu wdrażania tego zadania,
  9/ zostaną zorganizowane dwie edycje szkolenia wewnętrznego dla kadry zarządzającej Federacją, każda w wymiarze 16 godzin, w której udział wezmą członkowie zarządu, komisji rewizyjnej oraz pełnomocnicy zarządu.

  – główne rezultaty jakościowe:

  1/ trwałe podniesienie jakości narzędzi komunikacji Federacji z otoczeniem zewnętrznym (nowa strona www, aktualizacja bazy teleadresowej organizacji seniorskich), co przyczyni się do zwiększenia rozpoznawalności Federacji w Polsce, szczególnie w środowisku seniorskich NGO,
  2/ poszerzenie wiedzy i rozwinięcie umiejętności kadry zarządzającej wnioskodawcą w zakresie zarządzania podmiotem, budowania pozycji wpływu, prowadzenia negocjacji, budowania relacji z mediami,
  3/ trwałe podniesienie standardu pracy kadry merytorycznej wnioskodawcy w ramach wyremontowanego pomieszczenia,
  4/ wypracowanie modelowej formuły warsztatowo-doradczej dedykowanej liderom organizacji seniorskich służącej wzmocnieniu ich potencjału w obszarze pozyskiwania środków na działalność,
  5/ nabycie/rozwinięcie wiedzy i umiejętności uczestników „Akademii Profesjonalnego Fundraisingu” w obszarze szeroko rozumianego budowania fundamentów finansowych reprezentowanego podmiotu w oparciu o profesjonalne narzędzia fundraisingowe,
  6/ ułatwienie dostępu do profesjonalnych porad/konsultacji niezbędnych do sprawnego prowadzenia i rozwijania działalności organizacji pozarządowej z uwzględnieniem specyfiki organizacji seniorskich,
  7/ rozwinięcie i upowszechnienie innowacyjnej formuły partycypacyjnej polegającej na zdalnym konsultowaniu opracowanych merytorycznych opinii/stanowisk z organizacjami seniorskimi w ramach porozumienia pn. Polskie Forum Seniorów – przy wykorzystaniu strony www.forumseniorow.pl
  8/ spodziewane zwiększenie liczby członków zwyczajnych i wspierających Federacji.